top of page

Polski Kongres
Klimatyczny

i Gala Liderów Transformacji Energetycznej
Warszawa | 19-20 marca 2024 r.

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg

2023

PARTNERZY 2023

PODSUMOWANIE

W połowie marca 2023 roku odbył się Polski Kongres Klimatyczny, międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli ambasad, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

 

Kongres poświęcony był osiąganiu celów klimatycznych poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, nawiązywanie partnerstw, lepsze zagospodarowanie miejskiej infrastruktury błękitno-zielonej, elektromobilność i zrównoważony transport oraz zaangażowanie lokalnych społeczności. 

 

W dwudziestu panelach dyskusyjnych wzięło udział ponad stu ekspertów. Kongres odbył się dzięki wsparciu Deloitte, WiseEuropa, Polenergia, AMS, Goldbeck Solar i AirLiquide.

Dwa dni Kongresu wypełnione były panelami dyskusyjnymi, spotkaniami i okrągłymi stołami z udziałem wybitnych zagranicznych i polskich ekspertów. W dyskusjach wzięła udział Beatrice Coda z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska CINEA, zarządzającej programami Komisji Europejskiej przyczyniającymi się do dekarbonizacji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego; Bernard de Longevialle, Światowy Szef Zrównoważonego Finansowania w agencji ratingowej Standard & Poors, nowojorskiej spółce przeprowadzającej niezależne analizy ekonomiczno-gospodarcze państw, mające wpływ na międzynarodowy wizerunek gospodarek krajowych, które stanowią również ewaluację działań rządów; dr Giuseppe Tesoriere, ceniony ekspert w zakresie ekonomii miast z World Resources Institute, Cllr Stephen Cowan z kierownictwa Urzędu Miasta Londynu; Rolandas Urbonas, Dyrektor Wykonawczy z Litewskiego Instytutu Energetyki oraz Javad Kaypour ze Sztokholmskiego Instytutu Energetyki. 

 

Zagadnienia omawiane podczas wydarzenia dotyczyły szerokiej oferty rozwiązań instytucjonalnych z uwzględnieniem instytucji Unii Europejskiej oraz krajowych, rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów zielonych, elektromobilności, budownictwa ekologicznego, możliwości finansowania inwestycji środowiskowych, standardów ESG w zarządzaniu organizacją, oraz przede wszystkim trendów rozwoju energetyki. 

 

Międzynarodowa sesja plenarna opracowana została merytorycznie przez Climate-KIC, największą europejską organizację powołaną przez Komisję Europejską, zajmującą się przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym poprzez innowacje, którą reprezentowały Aleksandra Gołdys i Anna Brussa. Tematem obrad były megatrendy transformacji klimatyczno – energetycznej, konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne wynikające z transformacji oraz kontekst gospodarczy i społeczny pakietu Fit for 55. Udział w panelu inauguracyjnym wzięli udział: Beatrice Coda z CINEA, James Hughes, Minister-Counsellor for Economic Affairs, British Embassy Warsaw, Rafał Gawin Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Piotr Maciołek Członek Zarządu Polenergii, Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Gasiński z Deloitte i Maciej Bukowski Prezes Zarządu WiseEuropa.

 

Kolejne sesje dyskusyjne odbywały się w ścieżkach tematycznych. Zakres merytoryczny dedykowany energetyce obejmował szeroki horyzont bieżących tematów z nią związanych, interesujących zarówno dla uczestników reprezentujących sektory biznesowe jak i instytucji publicznych. Eksperci omówili program REPowerEU, bezpieczeństwo energetyczne i związany z nim mix energetyczny dla regionu Europy Środkowo- Północnej, znaczenie partnerstw w tworzeniu nowoczesnego systemu rozproszonego, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne, zagadnienia związane z potencjałem biznesowym i inwestycyjnym w odniesieniu do nowej energetyki, oze, atomu, wodoru oraz przyszłość energetyki w Polsce. Tematem dyskusji były również tematy związane z ciepłownictwem, tj. rola JST oraz realizacja PGN i projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - rekomendacje branżowe dla osiągnięcia poziomów 4 czy 5 generacji sieci ciepłowniczych. Istotnym tematem w tej ścieżce tematycznej była dekarbonizacja, omówiona w kontekście innowacji i technologii. W panelach dotyczących energetyki wystąpili: Prezydent Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna; Kasjan Wyligała, Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka; Agnieszka Spirydowicz, Prezes Klastra Zgorzeleckiego; Jacek Bogusławski, Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego; Andrzej Redo, Egis-Poland; Paweł Łączkowski, Deloitte; Albert Gryszczuk Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii; Łukasz Trześniewski Z-Klaster Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej; Maciej Reimer, Dyrektor Wydziału Klimatu Samorząd Łódź ; Kamil Sankowski, Członek Zarządu Polenergia Fotowoltaika; Anna Dyląg z KAPE, Artur Szymczyk Zastępca Prezydenta Lublina; Jakub Mielczarek, Dyrektor Związku Województw RP, Beatrice Coda European Commission DG Energy, CINEA; Rolandas Urbonas, Deputy Director of Lithuanian Energy Institute; Jarosław Kawula, Dyrektor Large Business w AirLiquide; Piotr Hałoń z Deloitte, dr inż. Artur Dyczko, Doradca Dyrektora ds. Projektów Strategicznych KOMAG, Piotr Kopacz, kierownik projektu Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, NCBR; Jacek Wiśniowski, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego; Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,  Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; Krzysztof Skowroński KAPE; Aneta Więcka, kierowniczka projektów Ciepłownia Przyszłości oraz Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym, NCBR; Kamil Kwiatkowski, Euros Energy. Opiekunami merytorycznymi ścieżki tematycznej byli: Marcin Roszkowski Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego; Andrzej Maciejewski, Instytut Sobieskiego; Dominika Adamska, Teraz Środowisko i Piotr Wróblewski z Polska Press.

 

 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się ścieżka tematyczna dotycząca zielonych inwestycji publicznych, w której dyskusje oparte zostały o najlepsze praktyki w zakresie projektowania nowoczesnej przestrzeni miejskiej uwzględniającej błękitno-zieloną infrastrukturę jako istotny zasób miasta. Tutaj omówiony został unijny program Fala renowacji i nowe podejście do budownictwa zielonego - efektywność energetyczna i neutralność klimatyczna budynków w odniesieniu do polskich miast, lokalna gospodarka o obiegu zamkniętym jako rosnący trend gospodarki europejskiej, standardy utrzymania terenów zieleni w miastach, w tym wydzielanie stref w celu zwiększenia bioróżnorodności i retencji, rola dialogu międzysektorowego dla wypracowania skutecznych narzędzi dla wydziałów zieleni i zarządów zieleni miejskiej; polityka klimatyczna miast i regionów oraz Nature Based Solutions jako podstawa adaptacji miast do zmian klimatu, zielony transport publiczny i budowa infrastruktury dla elektromobilności oraz OZE w transporcie, jak również okrągły stół Prezydentów i Burmistrzów o budowaniu potencjału małych gmin do rozwiązywania problemów środowiskowych, uwzględniający najlepsze praktyki wsparcia dla małych gmin i rolę edukacji klimatycznej w jednostkach samorządowych. W tej ścieżce znalazła się również edukacja klimatyczna i krytyczna analiza zielonego ładu w kontekście społecznego wymiaru transformacji energetycznej oraz wpływ zielonych inwestycji na rozwój gospodarczy regionu. Lekcje z Misji UE w zakresie neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku. Partnerem merytorycznym tej ścieżki była Fundacja Sendzimir, a opiekunami poszczególnych paneli: dr inż. Agnieszka Sznyk Prezes Zarządu Innowo; Magdalena Bartecka Menadżerka Programu Sprawiedliwej Transformacji, Zielona Sieć; prof. Janusz Jaglarz, Politechnika Krakowska; Monika Bielska, niezależny ekspert programu Zielony Rating, Aleksander Rajch, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Członek Zarządu PSPA;  Marcin Kowalczyk, Starszy Specjalista ds. Polityki Klimatycznej WWF i Judyta Łuczyńska z Fundacji Sendzimira. W panelach dotyczących zielonych inwestycji publicznych wystąpili Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Lublina; Anna Hetman, Prezydent Jastrzębie Zdrój; Małgorzata Żebrowska-Piotra, Burmistrz Łomianek; Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Gminy Piastów; Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowa; Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna; dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH; Joanna Leoniewska-Gogola z Deloitte; Ewa Krasuska z NCBR; Robert Chciuk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Ewa Całus, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Klimatycznej; Dorota Bartosz, Dyrektor PLGBC; Justyna Glusman Dyrektor Zarządzająca, Stowarzyszenie Fala Renowacji; Łukasz Górecki Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta; Katarzyna Szymczak- Pomianowska Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urząd Miasta Wrocławia; Mariusz Skwarczyński z NCBR; Arkadiusz Węglarz z KAPE; Łukasz Pawlik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie; Monika Pec-Święcicka zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, UM Wrocławia; dr Piotr Reda, Komisja Rewizyjna, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu; Kamila Nowocin, z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni Zarządu Zieleni m.st. Warszawy; Paweł Ścigalski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Jakości Powietrza Urząd Miasta Krakowa; Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektorka Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w Urzędzie M.St. Warszawy; Justyna Mazurkiewicz, Kierownik Wydziału Klimatu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Marek Kuzaka, Prezes Zarządu AMS S.A.; dr inż. Weronika Radziszewska KEZO Centrum Badawcze PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne; Tamas Dombi, Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta Warszawy; Bartosz Swatko z Automotive Deloitte;  Artur Kalicki z Polenergia eMobility; Cezary Gołębiowski z Ecorys, Fundusze Norweskie; Mariusz Kuszel, Prezes Zarządu MPK w Inowrocławiu; Grzegorz Nowaczewski Prezes Zarządu Virtual Power Plant; Wojciech Dobrołowicz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia; Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanoka; Jacek Kisiel Zastępca dyrektorki Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu Miasta Warszawy. 

Ścieżki tematyczne biznes i finansowanie odbyły się z udziałem wybitnych ekspertów zagranicznych. W tym obszarze merytoryka obejmowała raportowanie ESG i taksonomię zrównoważonego finansowania w kontekście dekarbonizacji przemysłu energochłonnego w Polsce, Rola technologii CCUS w dążeniu do neutralności klimatycznej; źródła finansowania prywatnych zielonych inwestycji i źródła finansowania publicznych inwestycji klimatycznych oraz ocenę efektywności inwestycji przez instytucje finansujące i future-proofing z uwzględnieniem usprawniania procesów w projektach inwestycyjnych. Opiekunami merytorycznymi i moderatorami paneli byli: dr hab. Marcin Kawiński, profesor SGH; Agata Kozłowska, Prawnik z Instytut Sobieskiego; Krzysztof Kobyłka z WiseEuropa i Kamil Laskowski, Analityk w WiseEuropa. W panelach wzięli udział: dr Tomasz Wiśniewski, Dyrektor GPW, dr Tomasz Gasiński z Deloitte; Grzegorz Pizoń, partner w praktyce Energy & Utilities, Bird & Bird; Mariusz Wawer, Head of Governmental Relations w 3M; Dariusz Sokulski, Head of Energy & Performance Services, Sustainability Officer w Siemens; Anna Chmielewska Dyrektor EBRD; Antoni Bielewicz, European Climate Foundation; Kamil Liberadzki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji, Komisja Nadzoru Finansowego; prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Ściążko z AGH; Xavier Guesnu Prezes Zarządu Lafarge Polska; Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN; Bernard de Longevialle, Global Head of Sustainable Finance, Standard & Poors Global Ratings; Cllr Stephen Cowan, Leader, London Borough of Hammersmith & Fulham Hammersmith & Fulham Council oraz Giuseppe Tesoriere, PhD Urban and Regional Economist Research and Knowledge Exchange WRI Ross Center for Sustainable Cities World Resources Institute i Henrik Johansson z Vaxjo Kommun, Szwecja.

Polskiemu Kongresowi Klimatycznemu towarzyszyła uroczysta Gala Liderów Transformacji Energetycznej. Wydarzenie co roku gromadzi szefów największych firm energetycznych oraz najbardziej innowacyjne polskie przedsiębiorstwa, ubiegające się o tytuł Lidera Transformacji Energetycznej dla swoich projektów. Konkurs pod patronatem Komisji Europejskiej realizowany jest we współpracy z trzema niezależnymi instytucjami publicznymi, Krajową Agencją Poszanowania Energii, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencją Rozwoju Przemysłu, które należą do kapituły. Nagrody i tytuł Lidera Transformacji Energetycznej 2023 uzyskały m.in. Lasy Państwowe, Polenergia Fotowoltaika, Amazon, Ghelamco, Veolia Term, Tauron, AMS, Euros Energy, Goldbeck Solar, ABB, Schneider Electric, Lafarge i inni.

 

Wszystkie wydarzenia w ramach kongresu były dostępne bezpłatnie dla sektora publicznego i środowiska naukowego. Wpłaty od partnerów i uczestników prywatnych przeznaczone były w całości na cele organizacyjne.

 

Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się prawie 500 osób. , agendą została pobrana ponad 1000 razy, a spodziewana liczba odsłon zapisu paneli na naszym kanale podcastowym Polska Neutralna Klimatycznie wyniesie minimum 4000 unikalnych użytkowników do kolejnej edycji. 

PRELEGENCI

FOTO Anna Chmielewska (small one).jpg
Anna Chmielewska

EBRD

Screenshot 2023-01-24 at 19.42.03.png
Piotr Meler

Prezes Energa

zvfpeqUd_400x400.jpeg
Justyna Glusman

Fala Renowacji

Marek Kuzaka.jpg
Marek Kuzaka

Prezes AMS

Tomek Wiśniewski.jpg
Tomasz Wiśniewski

GPW

Kamil Liberadzki.jpg
Kamil Liberadzki

KNF

Zofia Wetmanska.jpg
Zofia Wetmańska

Climate Bonds

Dorota-Zawadzka-Stepniak.jpg
Dorota Zawadzka-

UM Warszawy

Albert Gryszczuk KIKE.jpg
Albert Gryszczuk

Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Kamil Laskowski, Analityk WiseEuropa.jpg
Kamil Laskowski

WiseEuropa

IMG_6415.JPG
Javad Keypour

Stockholm Institute

 

Screenshot 2023-02-05 at 22.20.29.png
Beatrice Coda

Komisja Europejska CINEA

Screenshot 2023-01-24 at 19.46.55.png
Bernard de Longevialle

S&P Global Ratings

Screenshot 2023-01-24 at 20.18.34.png
Piotr Maciaszek

KUKE

Tchorek_G_5d.jpeg
Grzegorz Tchorek

Instytut Energii

19_14_Halon_Piotr_12 (2).JPG
Piotr Hałoń

Deloitte

GRA02274.jpg
Katarzyna Szymczak

UM Wrocławia

foto_aleksander_rajch_04_poziom.jpg
Aleksander Rajch

PSPA

CEO 1c.jpg
Maciej Bukowski

Prezes WiseEuropa

D.Bartosz_ S.jpg
Dorota Bartosz

PLGBC

 

Krzysztof Kobyłka, Kierownik Programu Energia i Klimat w WiseEuropa.jpg
Krzysztof Kobyłka

WiseEuropa

agnieszka spirydowicz.jpg
Agnieszka Spirydowicz

Prezes Zgorzeleckiego Klastra

Piotr Dziadzio.jpeg
Piotr Dziadzio

Wiceminister MKiŚ

Prezydent_leg.jpg
Piotr Grzymowic

Prezydent Olsztyna

Screenshot 2022-06-25 at 23.16.11.png
Paweł Łączkowski

Deloitte

Prezes-Marek-Ryszka-017.jpg
Marek Ryszka

Prezes WFOŚiGW

Ścigalski_Paweł.jpg
Paweł Ścigalski

UM Krakowa

Tamas Dombi.jpg
Tamas Dombi

UM Warszawy

Photo_0001-38.jpg
Tomasz Gasiński

Deloitte

Grzegorz Pizoń_internal.jpg
Grzegorz Pizoń

Bird&Bird

 

Mariusz Wawer_3M_2021aa.jpg
Mariusz Wawer

3M

DT_BSWATKO.jpg
Bartosz Swatko

Deloitte

PATRONI INSTYTUCJONALNI

Warszawa-znak-RGB-kolorowy-Prezydent-patronat_honorowy.jpg
NCBR_logo_PL.png
logo_polish.jpg
Screenshot 2023-02-06 at 18.06.44.png
LOGO_PIG_PIB_jpg.jpg
logotyp.jpg
min_20220725130942_logotypiherbmarszalkawojewodztwawielkopolskiego.jpg
Patronat_Prezydenta_Lublin.jpg
Screenshot 2023-02-06 at 18.06.35.png
Logotyp - Lubuskie - corel 9.JPG
og_poziom.jpg
upebbi logo.jpg
WFOŚiGW 1.png
tyski klaster energii _logo_RGB.jpg
PSME_logo png.png
Fundacja-Instytut-na-rzecz-Ekorozwoju_logo.jpg
logo_PSPA_we_drive_e-mobility_kolor_RGB.png
Screenshot 2023-02-23 at 16.25.35.png
Screenshot 2023-03-22 at 22.42.21.png
Screenshot 2023-03-10 at 14.28.44.png
Screenshot 2023-03-06 at 08.22.56.png
LOGO PSDZ kolor OST.jpg
BCC_2019_pion_rgb.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.09.35.png
logotyp chronmy klimat.jpg
logo teraz środowisko.jpg
1200px-TVP3_Warszawa_2016.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.17.png
InzBud_logo_czarne.jpg
Wspólnota winieta Czerwona z tekstem.jpg
Screenshot 2023-01-11 at 12.07.33.png
ecieplo-logo-v3 (1).png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.01.png
cropped-logo.png
Screenshot 2021-05-20 at 11.20.03.png
3.6.png
Screenshot 2023-01-11 at 12.07.25.png
3.5.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.34.png
logo_bez tła.png
energetyka-24.jpg
logo-swiatoze.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.10.35.png
kierunek_zbiorcze_2019_energetyka.jpg
Screenshot 2023-01-31 at 12.03.09.png
nowelogobj2222222-1-1.png
Screenshot 2023-02-05 at 22.52.37.png
Screenshot 2023-01-31 at 12.18.29.png

MEDIA

bottom of page