top of page

Polski Kongres
Klimatyczny

i Gala Liderów Transformacji Energetycznej
Warszawa | 19-20 marca 2024 r.

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg

2021-2022

HISTORIA

Polski Kongres Klimatyczny jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy sektorem publicznym, a  prywatnym w kwestiach związanych z inwestycjami w ochronę klimatu. Kongres jest spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej, samorządowej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.Inicjatywa utworzenia niezależnego wydarzenia łączącego biznes z sektorem publicznym w obszarach wskazanych przez środowisko naukowe powstała w roku 2018. W 2019 roku powstała koncepcja i strona wydarzenia, opisująca szczegółowo plan organizacji Kongresu. Koncepcja opisana na naszej stronie zakładała utworzenie pierwszego w Polsce wydarzenia biznesowego związanego z klimatem. Jesteśmy według uczestników najlepszym wydarzeniem pod kątem merytorycznym, najbardziej kompleksowym i dedykowanym praktycznym rozwiązaniom dla klimatu, z uwzględnieniem podejścia biznesowego. Uczestnicy podkreślają wartość wynikającą z podejścia praktycznego, nie polityczno-teoretycznego.Tematy jakie obejmuje Polski Kongres Klimatyczny to ochrona klimatu i środowiska, oferta instytucjonalna, strategie klimatyczne oraz finansowanie inwestycji i perspektywy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz ich rola oraz rola digitalizacji w przyspieszeniu transformacji klimatyczno- energetycznej. Jesteśmy jedynym w Polsce wydarzeniem o tej tematyce, które nie jest finansowane przez Rząd, a więc jesteśmy całkowicie niezależni politycznie. 

usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
2022-21

Polski Kongres Klimatyczny 2021 - 2022

Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego stanowi zapis przebiegu pięciu paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów. Premiera transmisji odbyła się 15 grudnia 2021 r., zapis każdego

panelu dostępny jest na stronie www.polskikongresklimatyczny.pl oraz na kanale Spotify o nazwie Polska Neutralna Klimatycznie.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

 

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jako wydarzenia cyklicznego, które będzie odbywało się co roku, jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe.  Wymiana opinii pomiędzy ekspertami ma na celu identyfikacje najlepszych praktyk i rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.

 

Wydarzenie będzie odbywało się cyklicznie w połączeniu z uroczystą galą. Jako organizatorzy, jesteśmy całkowicie niezależni politycznie oraz wolni od grup interesu, dlatego budujemy uniwersalną platformę wymiany wiedzy ponad podziałami. Kongres będzie cyklicznym spotkaniem praktyków realizujących inwestycje, ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy. 

 

 

W pierwszym Polskim Kongresie Klimatycznym wzięli udział przedstawiciele biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, firm oferujących rozwiązania technologiczne, inżynieryjne, produktowe, komponenty, eksperci, pracownicy naukowi i innowatorzy inwestorzy, właściciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Udział w wydarzeniu był dla uczestników szansą na pozyskanie aktualnej wiedzy o działaniach operacyjnych, finansowaniu alternatywnym, rozwiązaniach innowacyjnych, trwających i planowanych projektach, nawiązania nowych relacji biznesowych oraz pozyskania inspiracji dla dalszego rozwoju, a przede wszystkim do prezentacji własnych doświadczeń.

Polski Kongres Klimatyczny to niezależne wydarzenie wyjęte spod wpływu politycznego, z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, przedstawicieli biznesu i samorządów. 

Zagadnienia omawiane podczas tego cyklicznego wydarzenia dotyczą szerokiego spektrum rozwiązań instytucjonalnych, rozwiązań w zakresie budownictwa ekologicznego, możliwości finansowania inwestycji środowiskowych, standardów ESG w zarządzaniu organizacją, oraz trendów rozwoju energetyki. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem wielu instytucji, między innymi: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, European Investment Bank, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Lasów Państwowych,  Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich i innych. 

Pierwsza edycja odbyła się dzięki wsparciu firm BOŚ Bank, EDP Renewables i Budimex. Patronatem medialnym konferencję objęły między innymi: serwis Zielona Infrastruktura, Wysokie Napięcie, Euractiv, Polska Times, Business Journal, Energetyka24, Teraz Środowisko, Chrońmy Klimat, Inżynier Budownictwa, BiznesInfo, Wspólnota, Świat OZE, eGospodarka, Kierunek Energetyka, onOZE, Dziennik Warto Wiedzieć, GLOBE Energia, Eciepło, Portal komunalny, Energia Recykling, czy Przegląd Komunalny.

Kongres składał się z pięciu paneli dyskusyjnych, dotyczących istotnych kwestii związanych z europejską polityką klimatyczną. W pierwszej dyskusji została podkreślona rola instytucji publicznych w dostarczaniu narzędzi do realizacji celów klimatycznych. Eksperci opowiedzieli w jaki sposób działalność podmiotów, które reprezentują, przyczynia się do transformacji energetycznej miast i gmin, jaka jest efektywność programów dla lokalnych społeczności, w jaki sposób są one programowane i przede wszystkim, czy są skuteczne. Proces przejścia na niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę nabiera tempa dzięki różnym inicjatywom wdrażanym na obszarach miejskich, stosowanych w inwestycjach publicznych i przez lokalnych przedsiębiorców. Ważną rolę odgrywa świadomość społeczna, czyli edukacja i zachęcanie lokalnych społeczności do zmiany przyzwyczajeń i do akceptowania nowych rozwiązań. Eksperci podkreślają również, że wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej i energooszczędnej nie jest możliwe bez innowacyjnych rozwiązań. Moderatorem panelu pod tytułem: „Miasto neutralne i inteligentne klimatycznie” był redaktor Piotr Wróblewski z Polska Times, a uczestnikami dyskusji byli:

 1. Marek Ryszka, Prezes Zarządu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 2. dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym;

 3. dr Justyna Glusman, Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni, Urząd Miasta St. Warszawy;

 4. Wojciech Racięcki, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;

 5. Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. Relacji Instytucjonalnych Saint-Gobain Polska.

 

W drugim panelu zwrócono uwagę, że jednocześnie zachodząca zielona transformacja i cele klimatyczne, jakie musimy osiągnąć, powodują konieczność natychmiastowego wprowadzenia zmian w budownictwie, które będą efektywne nie tylko teraz, ale również za 50 lat. Infrastruktura miejska wymaga nowego podejścia, ponieważ miasta mają być energooszczędne i niskoemisyjne, a branża budowlana i budynki odpowiadają obecnie za blisko 40% światowej emisji gazów cieplarnianych. W dyskusji podjęto temat ekologicznego budownictwa i udziału branży budowlanej w zielonej transformacji. Eksperci odpowiedzieli również na pytania, czy miasta mają wystarczające narzędzia do zarządzania zmianą, jaką jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, jakie działania powinny podejmować miasta i samorządy dla osiągnięcia neutralności, jak projektować miasta przyszłości zgodnie z nową strategią klimatyczną i jaka jest rola branży budowlanej w procesie zielonej transformacji. Poruszono również takie aspekty jak odpowiedzialne planowanie przestrzenne, wykorzystanie nowoczesnych metod wdrażania budownictwa ekologicznego dla projektowania miast, modernizacja istniejącej tkanki miejskiej, czy efektywność energetyczna miast. Moderatorem dyskusji był Zdzisław Czucha ze Związku Miast Polskich, a uczestnikami dyskusji byli:

 1. Alicja Kuczera, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego;

 2. dr inż. Marta Weber-Siwirska, Prezes, Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

 3. Łukasz Górecki, Dyrektor Generalny, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa;

 4. Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

 

Trzeci panel dyskusyjny pod tytułem „Zrównoważone finansowanie, bankowalność projektów solarnych i nowoczesne produkty finansowe”, dotyczył takich aspektów jak finansowanie zielonych publicznych wydatków inwestycyjnych, nowe regulacje finansowe, fundusze unijne i rozwój rynku zielonych produktów finansowych, jak również nowe narzędzia, czyli m.in.  zielone obligacje i crowdfunding dla jednostek samorządowych. Zauważono, że w Polsce trudności związane z finansowaniem i wdrażaniem zielonej transformacji dopiero nabierają znaczenia dla samorządów. Przeważająca część aktywności gospodarczej jest nadal bardzo emisyjna, a finansowanie transformacji jest wyzwaniem nie tylko dla sektora publicznego, ale też dla firm prywatnych. W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych Polska otrzyma największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej. Łącznie otrzymamy 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro to środki w ramach polityki spójności, oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z czego 40% trafi do marszałków 16 województw na Programy Regionalne. Optymalne wykorzystanie tych środków i utworzenie skutecznych instrumentów rynkowych służących transformacji klimatycznej, ma kluczowe znaczenie dla efektywności realizacji celów polityki klimatycznej i środowiskowej. Już teraz można zaobserwować rozwój rynku zielonych produktów finansowych, któremu sprzyjają regulacje i decyzje polityczne. Moderatorem panelu był Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego, a w dyskusji uczestniczyli:

 1. Małgorzata Zielińska, Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego DNB Bank Polska;

 2. Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi;

 3. Magdalena Typa - Związek Banków Polskich i Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych;

 4. Robert Kasprzak, Członek Zarządu w BOŚ Bank;

 5. Arkadiusz Regiec, Prezes Zarządu w Beesfund.

 

Panel czwarty dotyczył standardów ESG, które stały się w ostatnim czasie przedmiotem szerokiej dyskusji w biznesie, ze względu na regulacje unijne wprowadzające obowiązek raportowania pozafinansowego. Biznes odgrywa istotną rolę w dochodzeniu do celów klimatycznych Europy.  Działania biznesu mogą być inspiracją dla samorządów nie tylko w zakresie wyznaczania przepisów dla lokalnych przedsiębiorców, ale także dla własnych wewnętrznych systemów zarządzania jednostką samorządową. Dyskusja dotyczyła ESG w ujęciu trendów i wyzwań dla sektora publicznego. Eksperci odpowiedzieli na pytania jak wykorzystać praktyki korporacji do efektywnego zarządzania zieloną transformacją gmin, oraz czy myślenie o klimacie może stać się filarem działalności jednostek samorządowych. Panel dyskusyjny pod tytułem: „ESG - trendy i wyzwania dla sektora publicznego” moderował Mateusz Galica, ekspert ds. ESG, Lata Dwudzieste, a uczestnikami panelu byli:

 1. Ewelina Łukasik- Morawska, Manager w PwC;

 2. Dr Aleksandra Gołdys, EIC Climate- KIC;

 3. Tomasz Wiśniewski, Wicedyrektor Działu  Produktów Informacyjnych i Wskaźników GPW;

 4. Jacek Hutyra, Climate Officer, Orange Polska.

 

Ostatni, piąty panel, dotyczył kwestii nowoczesnej energetyki. Przejście na czystą energię jest kluczowym aspektem inicjatyw dotyczących inteligentnych miast, mającym na celu stworzenie przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych obszarów miejskich. Dyskutowano o tym, jak zrewitalizować sieci przesyłowe i dystrybucyjne i czy samorządy są gotowe na inwestycje związane z rewolucją energetyczną. Produkcja z odnawialnych źródeł energii (OZE) stale rośnie. Spektakularny wzrost odnotowała, przede wszystkim, fotowoltaika. W dyskusji odpowiedziano między innymi na pytania, jakie są trendy rozwoju rynku energii w najbliższym dziesięcioleciu i w perspektywie 2050 roku, oraz jaki wpływ będzie miała decentralizacja i digitalizacja rynku energii na samorządy i lokalne społeczności. Panel pod tytułem: „Trendy rozwoju energetyki: decentralizacja, dekarbonizacja, digitalizacja + modernizacja” moderował dr Arkadiusz Węglarz z KAPE (Krajowa Agencja Poszanowania Energii), a uczestnikami byli:

 1. Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu, Schneider Electric Polska;

 2. Dawid Zieliński, Prezes Zarządu, Prezes Columbus Energy;

 3. Paweł Ryglewicz, Head of Regulations, EDP Renewables Polska;

 4. Piotr Czopek, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego było utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe.  Wymiana opinii ekspertów przyczynia się do popularyzowania innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizacji jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Dzięki wydarzeniu popularyzowane są nowoczesne rozwiązania technologiczne i ekonomiczne oraz pokazywane są najlepsze praktyki w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.

Liczba odsłon konferencji wyniosła 1685 unikalnych użytkowników.

Gala

Liderów Transformacji Energetycznej

Liderzy Transformacji Energetycznej

W edycji 2022 do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt projektów, które zostały ocenione przez kapitułę składającą się z: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Partnerami konkursu zostali natomiast: BOŚ Bank, BGK, Budimex, EDPR, DLA Piper i Multibud.

Pierwsza galarozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej 2022 miała miejsce w trakcie Światowego Forum Miejskiego organizowanego przez ONZ w Katowicach. Rozdano 21 nagród. Pierwsza nagroda Lidera Transformacji Energetycznej trafiła do Lasów Państwowych za projekt: „LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – transformacja energetyczna szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych”. Kolejna nagroda Lidera Transformacji Energetycznej trafiła do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z.o.o. Nagrodzony został projekt „Niskoemisyjne kopalnie odkrywkowe oparte na wodorze”, którego celem jest utworzenie ekosystemu bazującego na instalacji do produkcji wodoru na terenie kopalni. Nagrodzony został również projekt „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” realizowany wspólnie przez firmę BaltCap oraz Miasto Mielno. Tytułem Lider Transformacji Energetycznej nagrodzona została także firma E.ON Foton za projekt: „AIR Pompa ciepła powietrze-woda CO + CWU”. Tytuł Lidera Transformacji Energetycznej trafił również do firmy Viessmann za projekt: „Działania CSR i powołanie Fundacji Viessmann - Fundacja Świadomi Klimatu - działania ekologiczne na rzecz poprawy jakości powietrza, ochrony środowiska i walki ze smogiem”. Firma Polenergia Fotowoltaika uzyskała tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za projekt: „Gwarantowana cena prądu na lata! Polenergia 360 to w 100% odnawialne źródła energii”.

Wśród nagrodzonych znalazła się również gmina Sokołów Podlaski, która otrzymała nagrodę i tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za projekt „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym - Demonstrator Technologii na terenie Sokołowa Podlaskiego”. Tytuł i nagrodę otrzymali również Lidzbark Warmiński za projekt „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE – demonstrator Technologii na terenie Lidzbarka Warmińskiego”, miasto Węgrów za projekt: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie” i Gmina Widawa za projekt: „Długofalowa koncepcja publicznych budynków efektywnych energetycznie w Gminie Widawa”. Za projekt Lidzbarka Warmińskiego nagrodę uzyskała firma Euros Energy – nagrodzony również za projekt: „DARMOmodernizacja. Firma Veolia Energia Warszawa otrzymała nagrodę za projekt „Hubgrade”, służący do monitorowania i inteligentnego zarządzania zużyciem ciepła w obiekcie.

„Mikrosieci jako kluczowy element zrównoważonego rozwoju dla Zakładów Komunikacji Miejskiej” to nagrodzony projekt Shneider Electric, Inny system zarządzania budynkami wielorodzinnymi wraz z kompleksowym innowacyjnym systemem informatycznym, opracowała nagrodzona w konkursie firma Go4Energy za „BMSCare - Usługa kompleksowego zarządzania budynkami zrównoważonymi”. Firma AMS uzyskała tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za zrealizowany projekt: „Przystanek Komunikacji Miejskiej (PKM) - Budowa 1580 wiat przystankowych dla m. st. Warszawy z zastosowaniem energooszczędnej technologii LED”.

Nagrodę i tytuł uzyskała również wiata fotowoltaiczna carport firmy ESP S.A. z podwójnym dachem chroniącym instalację elektryczną. Bank Gospodarstwa Krajowego uzyskał tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za zrealizowanie projektu „Sfinansowanie budowy 49 elektrowni fotowoltaicznych oraz inteligentnej sieci do dystrybucji energii z tych elektrowni”, gdzie wyróżnienie otrzymali także: ZKlaster Dystrybucja i New OZE Holding.

Wśród nagrodzonych znalazła się również firma Trademark Energy za projekt „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w starym budownictwie bez zmian instalacji grzewczej, z wykorzystaniem innowacyjnych powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych”.

Panel dyskusyjny 1.
Miasto neutralne i inteligentne klimatycznie

Panel dyskusyjny 2.
Budownictwo ekologiczne i udział branży budowlanej w zielonej transformacji

Panel dyskusyjny 3.
Zrównoważone finansowanie, bankowalność projektów solarnych i nowoczesne produkty finansowe

Panel dyskusyjny 4.  
ESG - trendy i wyzwania dla sektora publicznego

Panel dyskusyjny 5.
Trendy rozwoju energetyki: decentralizacja, dekarbonizacja, digitalizacja oraz modernizacja (3D+M)

Panele 2023
i wywiady na naszym kanale podcastowym
Polska Neutralna Klimatycznie

podcast klimat.png
bottom of page