top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Siedem kroków do zerowej emisji gazów cieplarnianych w 2050 roku- 6. Bioekonomia

W obliczu wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy i globalne użyt­kowanie gruntów unijne sektory rolnictwa i leśnictwa będą musiały dostarczyć gospodarce żywność, paszę i włókno wytwarzane w sposób zrównoważony. Biomasa może zastąpić materiały wysokoemisyjne, a także bezpośrednio dostarczać ciepło. Może zostać przekształcona w biopaliwa i biogaz nadający się do transportu przez sieć gazową jako substytut gazu ziemnego. Gdy korzystamy z biomasy do wytwarzania energii, to za pomocą dostępnej dziś technologii możemy wychwytywać i przechowywać emisje węgla, dążąc do stanu emisji ujemnych.
Produkcja rolna w UE prowadzi do emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2, takich jak podtlenek azotu i metan, których obecnie nie można całkowicie wyeliminować. Jednak wydajne i zrównoważone metody produkcji mogą zmniejszyć te emisje. Podniesie to produktywność, ograniczy wkład materiałów i zmniejszy obciążenie środowiskowe, np. zanieczyszczenie powietrza czy eutrofizacja, tj. nadmiar składników odżywczych w zbiornikach wodnych.

Przykłady:

  • precyzyjne technologie rolnicze i digitalizacja w celu opty­malizacji stosowania nawozów i środków ochrony roślin,

  • intensyfikacja uzdatniania obornika w beztlenowych komorach fermentacyjnych nie tylko zmniejsza emisję gazów cieplarnianych innych niż CO2, ale także pozwala na produkcję biogazu,

  • usprawnienie systemów rolniczych z użyciem technik agroleśniczych, które w sposób skuteczny wykorzystują składniki odżywcze do zwiększenia zawartości węgla w glebie, podnoszenia różnorodności biologicznej oraz odporności rolnictwa na zmiany klimatyczne,

  • dostosowanie niektórych rodzajów działalności rolniczej do gleb organicznych oraz przywracanie terenów podmokłych i torfowisk, będących magazynami dwutlenku węgla.

Zmiana w kierunku bardziej obiegowej biogospodarki otworzy również nowe możliwości biznesowe dla rolników i leśników. Nowe zapotrzebowanie na biomasę może przyczynić się do wzrostu różnorodności rolnictwa.

Comments


bottom of page