top of page

Acerca de

KONKURS

Trwa nabór wniosków do konkursu Liderów Transformacji Energetycznej, który organizowany jest przez Europejską Fundację Inwestycji Zrównoważonych. Kapituła konkursu to między innymi Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem Konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej jest promocja innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjnych projektów mogących mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski.

Do konkursu można zgłaszać wyroby, inwestycje, usługi, produkty finansowe i ubezpieczeniowe, technologie i inne innowacyjne rozwiązania, które mogą być skalowalne i mogą przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej miast i regionów. 

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO KONKURSU 2024
ETAP 1.
Przesłanie formularza wstępnego uruchamia proces weryfikacji zgłoszenia. Ten etap nie wiąże się jeszcze z obowiązkiem zapłaty. Wybrane projekty będą mogły dołączyć do konkursu i zawalczyć o tytuł Lidera Transformacji Energetycznej. Udział w Konkursie dla projektów, które zostaną zakwalifikowane, wiąże się z opłatą zgodnie z Regulaminem (pełna treść Regulaminu znajduje się w dolnej części strony). Instytucje naukowe i podmioty publiczne posiadają preferencyjne stawki. 
Kapitułę konkursu stanowi ARP, NCBR, KAPE i partnerzy Kongresu.
Kategoria konkursu (Rozdział VI Regulaminu)
Dziękujemy za zgłoszenie, wkrótce skontaktujemy się w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do dalszego procedowania. Nie każde zgłoszenie uzyskuje akceptację. Projekty, które zakwalifikują się do Etapu 2. zostaną poproszone o dosłanie materiałów graficznych i uzupełniających.

Organizatorami konkursu jest EFIZ i Agencja City Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Po wypełnieniu formularza elektronicznego otrzymacie Państwo formularz właściwy, który należy uzupełnić o dodatkowe informacje oraz podpisać i wysłać drogą mailową na adres email: biuro@polskikongresklimatyczny.pl; Do formularza mogą zostać załączone, w wersji elektronicznej, broszury, foldery, opinie, zdjęcia, filmy, informacje prasowe itp. Za skutecznie złożone uznaje się wyłącznie wnioski kompletne, tj. składające się z formularza oraz opisu projektu konkursowego, wypełnione i złożone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu oraz z zachowaniem terminu wskazanego w ogłoszeniu o Konkursie. Dokumentacja konkursowa oraz Regulamin znajdują się na stronie www.polskikongresklimatyczny.pl/konkurs. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem wniosku zgłoszenia do Konkursu oraz zawartych w materiałach załączonych do tego wniosku jest Agencja City Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 8,, będąca Organizatorem Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu realizacji i promocji Konkursu oraz w celach statystycznych i archiwalnych. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Adres do korespondencji: manager@agencjacity.pl

LIDERZY 2023

IMG_2651.JPG
geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg

Polski Kongres Klimatyczny
i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

Warszawa | 19-20 marca 2024 r.

usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg

PATRONI KONKURSU

forbes.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.17.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.09.35.png
logo_newx2.png
logo teraz środowisko.jpg
cire.png
ecieplo-logo-v3 (1).png
3.2.png
Wspólnota winieta Czerwona z tekstem.jpg
kierunek_zbiorcze_2019_energetyka.jpg
energetyka-24.jpg
InzBud_logo_czarne.jpg
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.34.png
winieta GWiTS bez nr.jpg
zielona-infrastruktura-logo.png
3.11.png
przedsiebiorcy-aktualne-logo-magazynu (002).png logo.png
konkurs 2.png

REGULAMIN KONKURSU 2024

 

Rozdział I. Cel Konkursu

 

Celem Konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej, zwanego dalej Konkursem, jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. 

Rozdział II. Organizator

 

1.  Organizatorem Konkursu  jest organizator Polskiego Kongresu Klimatycznego, Agencja City Sp. z o.o.,  zwana dalej „Organizatorem”.

2.  Konkurs jest realizowany przez Agencję City, zwaną dalej Realizatorem.

 

Rozdział III. Uczestnicy Konkursu

 

W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i zagraniczne firmy zarejestrowane w Polsce oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i z krajów Unii Europejskiej. Mogą w nim także uczestniczyć podmioty zagraniczne z innych krajów, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka. Uczestnikami konkursu mogą być również instytucje naukowe i podmioty publiczne.

 

Rozdział IV. Nagrody w Konkursie

 

1. Laureaci Konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej otrzymują:

a) nagrodę w postaci statuetki;

b) dyplom Lidera Transformacji Energetycznej;

c) prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i tytułem „Lider Transformacji Energetycznej” – znak (logo) w wersji elektronicznej do wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy (m.in. na papierze firmowym, dokumentach, materiałach marketingowych,  reklamowych itp.). Logo zostanie przekazane na mocy umowy, na określony czas do kolejnej edycji Konkursu.

 

Każdy Podmiot, który zgłosi swój projekt , przejdzie wstępną weryfikację za pomocą formularza online i spełni warunki formalne udziału w konkursie, uzyskuje również zaproszenie do udziału w uroczystej gali rozdania nagród dla Reprezentanta, tj. dla jednej osoby.

Rozdział V. Kryteria Konkursu

1. Zgłoszone projekty będą oceniane pod kątem skalowalności i innowacyjności rozwiązań, w skali branży, kraju lub skali globalnej oraz oddziaływania na środowisko. 

2. W zależności od liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania nagród w poszczególnych kategoriach lub bez względu na kategorię.

 

Rozdział VI. Kategorie Konkursu

Wnioski składane w  Konkursie mogą być rozpatrywane w następujących kategoriach związanych z energetyką:

 

  • Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, 

  • Ekologia, 

  • Technologie, informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, startupy;

  • Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;

  • Mechanika, maszyny i urządzenia;

  • Transport, 

  • Usługi i inne rozwiązania.

 

Rozdział VII. Warunki udziału w Konkursie

 

1.  Do Konkursu mogą być zgłaszane produkty, technologie, usługi lub inne rozwiązania o charakterze innowacyjnym w kontekście transformacji energetycznej.​

2.  Warunkiem rozpatrzenia projektu jest terminowe zgłoszenie na obowiązującym formularzu – najpierw w wersji online, następnie na przesłanym po wstępnej weryfikacji pliku (wraz z załącznikami) oraz terminowe wniesienie opłaty określonej w rozdz. IX.

3.  Do Konkursu może być zgłoszona dowolna liczba projektów od jednego podmiotu.

 

Rozdział VIII. Wymagane dokumenty

 

Wnioski konkursowe powinny być sporządzone wyłącznie na formularzu zgłoszenia – w pierwszym etapie na formularzu online, a w kolejnym na wniosku konkursowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, składającym się z dwóch części:

Część A – podstawowe informacje o projekcie

Część B – informacja o Uczestniku Konkursu

 

Wniosek Konkursowy otrzymują tylko podmioty, które pozytywnie przejdą pierwszą weryfikację elektroniczną  po wypełnieniu formularza na stronie www o czym zostaną poinformowane drogą mailową. 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć prezentację zgłaszanego projektu wraz z dodatkowymi materiałami, które mogą pomóc w ocenie. Prezentacja może być w formie opisu, filmu, folderu, zdjęć i innych, format pliku pdf, ppt lub doc.

 

 

Rozdział IX. Koszt uczestnictwa w Gali i Opłata Zgłoszeniowa

 

  • Opłata zgłoszeniowa dla firm i korporacji wynosi 4000 zł netto + 23% VAT za pierwszy projekt zgłaszany przez jeden podmiot. W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby projektów przez jeden podmiot, obowiązuje opłata 2000 zł za drugi projekt i 1000 zł za każdy kolejny. Opłata uwzględnia udział w Gali Liderów Transformacji Energetycznej jednej osoby.

  • Opłata Zgłoszeniowa w konkursie dla fundacji, środowisk naukowych i jednostek finansowanych z budżetu państwowego wynosi 3000 zł netto + 23% VAT. W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby projektów przez jeden podmiot, obowiązuje opłata 2000 zł za drugi projekt i 1000 zł za każdy kolejny. Opłata uwzględnia udział w Gali Liderów Transformacji Energetycznej jednej osoby.

  • Opłata za udział dodatkowej osoby w Gali wynosi 900 zł netto dla osób wskazanych przez Laureata Konkursu.

Istnieje możliwość udzielenia dofinansowania dla podmiotów MSP na podstawie Wniosku o dofinansowanie udziału w konkursie. 

 

UWAGA: Dla projektów zgłoszonych do dnia 15 września 2023 r. obowiązuje cena Early Bird, tj. pomniejszona o 35%.

Ostateczny termin zgłaszania wniosków do Konkursu POPRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY upływa z dniem 20 lutego 2024 r., TERMIN NADSYŁANIA DALSZYCH FORMALNOŚCI I ZDJĘĆ UPŁYWA 29 LUTEGO 2024 R. 

WPŁATA ZA ZGŁOSZENIE POWINNA NASTĄPIĆ W TERMINIE ZGODNYM Z FAKTURĄ PROFORMA.

Wpłaty należy dokonać na konto:

47 1050 1012 1000 0090 8107 2440

z podaniem tytułu wpłaty :  “Udział w Konkursie Liderzy Transformacji Energetycznej, liczba projektów….."  W przypadku kilku projektów należy podać w miejscu wykropkowanym liczbę zgłoszeń.

 

Rozdział X. Termin i miejsce składania projektów konkursowych

Ostateczny termin przyjmowania wypełnionych wniosków  konkursowych wraz z dodatkowymi materiałami,  upływa z dniem 29 lutego 2024 r. o godz. 23:59.

 

WNIOSKI, OD KTÓRYCH NIE ZOSTAŁA UISZCZONA OPŁATA, POMIMO PRZEJŚCIA PRZEZ PIERWSZY ETAP KONKURSU, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Uroczysta Gala rozdania nagród, na której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu,  odbędzie się 

20 marca 2024 r. w Warszawie, miejsce zostanie wskazane z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Szczegółowe informacje dostępne u organizatorów oraz na stronie internetowej www.polskikongresklimatyczny.pl

 

Zgłoszenie projektu odbywa się za pomocą formularza online na stronie: https://www.polskikongresklimatyczny.pl/konkurs. Po przejściu przez pierwszy etap weryfikacji, wysłany zostanie dodatkowy uzupełniający formularz. Wypełnione wnioski konkursowe wraz z prezentacją projektu należy złożyć­­ mailowo na adres biuro@polskikongresklimatyczny.pl 

 

Formularz zgłoszenia projektu jak i załączniki muszą być sporządzone w języku  polskim.

 

Za datę złożenia projektu do Konkursu uważa się zarejestrowaną datę wpływu kompletnej dokumentacji projektu.

 

Projekty konkursowe złożone po terminie lub nieopłacone w terminie nie będą rozpatrywane.

Rozdział XI. Kapituła Konkursu

 

W skład Kapituły wchodzą Główni Partnerzy Konkursu i Polskiego Kongresu Klimatycznego

 

1. Kapituła decyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień w Konkursie po zasięgnięciu opinii ekspertów.

2. Kapituła składa się z Przewodniczącego, Członków i Sekretarza.

3. Kapitułą kieruje Przewodniczący Kapituły Konkursu.

4. Przewodniczący powołuje Sekretarza Kapituły. 

5. Posiedzenia Kapituły są zwoływane przez Przewodniczącego Kapituły.

6. O wyborze laureatów Konkursu Kapituła decyduje na posiedzeniach lub w formie  głosowania przy użyciu elektronicznych środków przekazu:

- postanowienia zapadają zwykłą większością głosów, 

- w przypadku jednakowej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

7. Kapituła określa liczbę wyróżnień w danej edycji Konkursu.

8. Kapituła może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród i wyróżnień.

9. Przewodniczący Kapituły, Członkowie i Sekretarz są zobowiązani do dochowania tajemnicy  w sprawach dotyczących prac Kapituły.

Rozdział XII. Eksperci

 

1.  Do oceny projektów zgłoszonych do Konkursu Przewodniczący Kapituły powołuje:

- specjalistów do oceny wstępnej, polegającej na sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym,

- ekspertów do oceny zasadniczej projektów zgłoszonych do konkursu, sprawdzonych pod względem formalnym.

 

Dane specjalistów, ekspertów i rzeczoznawców są poufne, a oni sami są zobowiązani do zachowania bezstronności i poufności.

 

Eksperci mogą brać udział w posiedzeniach Kapituły, na zaproszenie Przewodniczącego oraz przysługuje im prawo do głosowania.

Rozdział XIII. Ocena projektów konkursowych

 

1.  Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu obejmuje wstępną ocenę formalną, ocenę zasadniczą wykonaną przez ekspertów oraz ocenę finalną Kapituły.

2.  Ocenie wstępnej są poddawane  wszystkie projekty zgłoszone do Konkursu za pomocą formularza online.

3.  Do zasadniczej oceny są  dopuszczone  wnioski, które spełniają wymogi formalne Konkursu.

4.  Każdy projekt  w ocenie merytorycznej  jest analizowany  przez zespół ekspercki. 

5.  Finalistów Konkursu wyłania Kapituła.  

Rozdział XIV. Ogłoszenie wyników Konkursu

 

1.  Wyniki Konkursu są ogłaszane  podczas Gali rozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej

2.  O terminie i miejscu Gali Uczestnicy Konkursu są powiadamiani  w formie mailowej oraz odpowiednia informacja pojawi się na stronie internetowej  www.polskikongresklimatyczny.pl

3.  Lista laureatów  jest podawana do wiadomości publicznej po ogłoszeniu wyników, na stronie internetowej www.polskikongresklimatyczny.pl

Rozdział XV. Postanowienia końcowe

 

1.  Opłaty za zgłoszone projekty do Konkursu nie podlegają zwrotowi.

2.  Informacje zawarte w dokumentacji projektów nagrodzonych i wyróżnionych mogą być wykorzystane w celach promocyjnych Konkursu.

3.  Po zakończeniu Konkursu Organizator będzie miał prawo do wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Uczestników Konkursu, do celów korespondencyjnych i promocyjnych.

4.  Organizator, bez zgody Uczestnika Konkursu, nie będzie wykorzystywał ani udostępniał osobom trzecim informacji o projektach, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione.

5.  Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Obszar roboczy 1 copy 2_2x.png
POWOŁANIE EUROPEJSKIEJ FUNDACJI INWESTYCJI ZRÓWNOWAŻONYCH

Szansa na objęcie roli Fundatora podmiotu współpracującego z ONZ i podejmującego liczne przedsięwzięcia w zakresie promocji zielonych inwestycji.

bottom of page