Acerca de

konkurs 2.png

K O N K U R S
Liderzy Transformacji Energetycznej

ZGŁOSZENIE PROJEKTU DO KONKURSU
Przesłanie formularza wstępnego uruchamia proces weryfikacji. Wybrane projekty będą mogły dołączyć do konkursu. Zgłoszenie projektu do Konkursu wiąże się z opłatą zgodnie z Regulaminem (pełna treść Regulaminu znajduje się w dolnej części strony). Zwolnione z opłaty są instytucje naukowe i podmioty publiczne. 
Kapitułę konkursu stanowi NCBiR, KAPE i NFOŚiGW.
arrow&v
arrow&v
Kategoria konkursu (Rozdział VI Regulaminu)
arrow&v
Dziękujemy za zgłoszenie, wkrótce skontaktujemy się w celu uzupełnienia zgłoszenia

Organizatorami konkursu jest Agencja City Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Po wypełnieniu formularza elektronicznego otrzymacie Państwo formularz właściwy, który należy uzupełnić o dodatkowe informacje oraz podpisać i wysłać drogą mailową na adres email: biuro@polskikongresklimatyczny.pl; Do formularza mogą zostać załączone, w wersji elektronicznej, broszury, foldery, opinie, zdjęcia, filmy, informacje prasowe itp. Za skutecznie złożone uznaje się wyłącznie wnioski kompletne, tj. składające się z formularza oraz opisu projektu konkursowego, wypełnione i złożone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu oraz z zachowaniem terminu wskazanego w ogłoszeniu o Konkursie. Dokumentacja konkursowa oraz Regulamin znajdują się na stronie www.polskikongresklimatyczny.pl/konkurs. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem wniosku zgłoszenia do Konkursu oraz zawartych w materiałach załączonych do tego wniosku jest Agencja City Sp. z o.o. z siedzibą w Warszwie przy ul. Inflanckiej 8,, będąca Organizatorem Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu realizacji i promocji Konkursu oraz w celach statystycznych i archiwalnych. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Adres do korespondencji: manager@agencjacity.pl

PATRONI KONKURSU

Screenshot 2021-02-19 at 10.09.35.png
cire.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.17.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.34.png
winieta GWiTS bez nr.jpg
logo_newx2.png
ecieplo-logo-v3 (1).png
3.2.png
Wspólnota winieta Czerwona z tekstem.jpg
kierunek_zbiorcze_2019_energetyka.jpg
energetyka-24.jpg
InzBud_logo_czarne.jpg
przedsiebiorcy-aktualne-logo-magazynu (002).png logo.png
logo teraz środowisko.jpg
zielona-infrastruktura-logo.png
3.11.png
konkurs 2.png

REGULAMIN 2022

 

Rozdział I. Cel Konkursu

 

Celem Konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej zwanego dalej Konkursem jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. 

Rozdział II. Organizator

 

 1. Organizatorem Konkursu  jest organizator Polskiego Kongresu Klimatycznego, Agencja City Sp. z o.o.,  zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs jest realizowany przez Agencję City, zwaną dalej Realizatorem.

 

Rozdział III. Uczestnicy Konkursu

 

W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i zagraniczne firmy zarejestrowane w Polsce  oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i z krajów Unii Europejskiej. Mogą w nim także uczestniczyć podmioty zagraniczne z innych krajów, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka. Uczestnikami konkursu mogą być również instytucje naukowe i podmioty publiczne.

 

Rozdział IV. Nagrody w Konkursie

 

1. Laureaci Konkursu  Liderzy Transformacji Energetycznej otrzymują:

a)    nagrodę w postaci statuetki

b)    dyplom Lidera Transformacji Energetycznej;

c)    prawo posługiwania się przez  rok  w korespondencji i promocji znakiem i tytułem „Lider Transformacji Energetycznej” – znak (logo) w wersji elektronicznej do wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy (m.in. na papierze firmowym, dokumentach, materiałach marketingowych,  reklamowych itp.).

Rozdział V. Kryteria Konkursu

 1. Innowacyjność projektu /oryginalność pomysłu/

  1. w skali branży  do 30 pkt.

  2. w skali kraju do 60 pkt.

  3. w skali globalnej  do 100 pkt.

 

2. Oddziaływanie na środowisko (energooszczędność, ekologia)   do 50 pkt.

 

 

Rozdział VI. Kategorie Konkursu

Wnioski składane w  Konkursie będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

 

Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo; 

Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;

Energetyka, elektrotechnika;

Technologie, informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, startupy;

Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;

Mechanika, maszyny i urządzenia;

Transport, komunikacja;

Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania;

Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno – gospodarczym.

 

Rozdział VII. Warunki udziału w Konkursie

 

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane produkty, technologie, usługi lub inne rozwiązania o charakterze innowacyjnym w kontekście zielonej transformacji.

 2. Warunkiem rozpatrzenia projektu jest jego terminowe zgłoszenie na obowiązującym formularzu (wraz z załącznikami) oraz terminowe wniesienie opłaty określonej w rozdz. IX.

 3. Do Konkursu może być zgłoszona dowolna liczba projektów od jednego podmiotu.

 

Rozdział VIII. Wymagane dokumenty

 

Wnioski konkursowe powinny być sporządzone wyłącznie na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, składającym się z dwóch części:

Część A – podstawowe informacje o projekcie

Część B – informacja o Uczestniku Konkursu

 

Wniosek Konkursowy otrzymują tylko podmioty, które pozytywnie przejdą pierwszą weryfikację (weryfikację elektroniczną na stronie www) 

Do wniosku należy dołączyć prezentację zgłaszanego projektu wraz z projektami i zdjęciami. Prezentacja może być w formie opisu, filmu, folderu, zdjęć i innych, format pliku pdf, ppt lub doc.

 

 

Rozdział IX. Koszt uczestnictwa

 

Koszt udziału w konkursie jest bezpłatny dla środowisk naukowych i jednostek finansowanych z budżetu państwa. Koszt uczestnictwa dla firm i korporacji wynosi 3000 zł netto + 23% VAT za pierwszy projekt zgłaszany przez jeden podmiot. W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby projektów przez jeden podmiot, obowiązuje opłata 2000 zł za drugi projekt i 1000 zł za każdy kolejny.

 

Istnieje możliwość udzielenia dofinansowania dla podmiotów MSP na podstawie Wniosku o dofinansowanie udziału w konkursie. 

 

UWAGA: Dla projektów zgłoszonych do dnia 15 grudnia 2022 r. obowiązuje cena Early Bird, tj. pomniejszona o 35%

Ostateczny termin zgłaszania wniosków do Konkursu i wnoszenia związanych z tym opłat upływa z dniem 15 lutego 2023 r.

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

47 1050 1012 1000 0090 8107 2440

z podaniem tytułu wpłaty :  “Udział w Konkursie Liderzy Transformacji Energetycznej, liczba projektów….."  W przypadku kilku projektów należy podać w miejscu wykropkowanym liczbę zgłoszeń.

 

Rozdział X. Termin i miejsce składania projektów konkursowych

Ostateczny termin przyjmowania projektów konkursowych upływa z dniem 15 lutego 2023 r. o godz. 23:59.

 

WNIOSKI, OD KTÓRYCH NIE ZOSTAŁA UISZCZONA OPŁATA, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Uroczysta Gala rozdania nagród, na której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu,  odbędzie się 

16 marca 2023 r. w hotelu NYX Warszawa, ul. Chmielna 73 Varso Place.

 

Szczegółowe informacje dostępne u organizatorów oraz na stronie internetowej www.polskikongresklimatyczny.pl

 

Wnioski konkursowe wraz z prezentacją projektu można składać mailowo na adres biuro@polskikongresklimatyczny.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Agencja City Sp. z o.o., ul. Inflancka 8, 00-199 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Liderzy Transformacji Energetycznej - zgłoszenie”.

Osoby, które wypełnią formularz elektroniczny otrzymają drugi formularz uzupełniający mailowo na adres wskazany w formularzu. 

 

Formularz zgłoszenia projektu jak i załączniki muszą być sporządzone w języku  polskim.

 

Za datę złożenia projektu do Konkursu uważa się zarejestrowaną datę wpływu kompletnej dokumentacji projektu.

 

Projekty konkursowe złożone po terminie lub nie opłacone w terminie nie będą rozpatrywane.

Rozdział XI. Kapituła Konkursu

 

W skład Kapituły wchodzą także Główni Partnerzy/Sponsorzy Konkursu i Polskiego Kongresu Klimatycznego

 

1. Kapituła decyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień w Konkursie po zasięgnięciu opinii ekspertów.

2. Kapituła składa się z Przewodniczącego, Członków i Sekretarza.

3. Kapitułą kieruje Przewodniczący Kapituły Konkursu.

4. Przewodniczący powołuje Sekretarza Kapituły. 

5. Posiedzenia Kapituły są zwoływane przez Przewodniczącego Kapituły.

6. O wyborze laureatów Konkursu Kapituła decyduje na posiedzeniach lub w formie  głosowania przy użyciu elektronicznych środków przekazu:

- postanowienia zapadają zwykłą większością głosów, 

- w przypadku jednakowej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

7. Kapituła określa liczbę wyróżnień w danej edycji Konkursu.

8. Kapituła może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród i wyróżnień.

9. Przewodniczący Kapituły, Członkowie i Sekretarz są zobowiązani do dochowania tajemnicy  w sprawach dotyczących prac Kapituły.

Rozdział XII. Eksperci

 

 1. Do oceny projektów zgłoszonych do Konkursu Przewodniczący Kapituły powołuje:

  1. specjalistów do oceny wstępnej, polegającej na sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym,

  2. ekspertów do oceny zasadniczej projektów zgłoszonych do konkursu, sprawdzonych pod względem formalnym.

 1. Dane specjalistów, ekspertów i rzeczoznawców są poufne, a oni sami są zobowiązani do zachowania bezstronności i poufności.

 2. Eksperci mogą brać udział w posiedzeniach Kapituły, na zaproszenie Przewodniczącego oraz przysługuje im prawo do głosowania.

Rozdział XIII. Ocena projektów konkursowych

 

 1. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu jest trzyetapowa  i obejmuje ocenę wstępną (formalną), ocenę zasadniczą wykonaną przez ekspertów oraz ocenę finalną Kapituły.

 2. Ocenie wstępnej są poddawane  wszystkie projekty zgłoszone do Konkursu.

 3. Do następnego etapu będącego oceną merytoryczną są  dopuszczone  wszystkie złożone wnioski, które spełniają wymogi formalne Konkursu.

 4. Każdy projekt  w ocenie merytorycznej  jest analizowany  przez zespół ekspercki. 

 5. Finalistów Konkursu wyłania Kapituła.  

Rozdział XIV. Ogłoszenie wyników Konkursu

 

 1. Wyniki Konkursu są ogłaszane  podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego oraz Gali rozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej

 2. O terminie i miejscu Gali Uczestnicy Konkursu są powiadamiani  w formie pisemnej oraz na stronie internetowej  www.polskikongresklimatyczny.pl

 3. Lista laureatów  jest podawana do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.polskikongresklimatyczny.pl

Rozdział XV. Postanowienia końcowe

 

 1. Projekty złożone do Konkursu nie podlegają zwrotowi.

 2. Informacje zawarte w dokumentacji projektów nagrodzonych i wyróżnionych mogą być wykorzystane w celach promocyjnych Konkursu.

 3. Po zakończeniu Konkursu Organizator będzie miał prawo do wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Uczestników Konkursu, do celów korespondencyjnych i promocyjnych.

 4. Organizator, bez zgody Uczestnika Konkursu, nie będzie wykorzystywał ani udostępniał osobom trzecim informacji o projektach, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione.

 5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.