top of page

Polski Kongres Klimatyczny i Gala Liderów Transformacji Energetycznej

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg
Szukaj

Prawo klimatyczne

Komisja Europejska opublikowała szczegółową ocenę skutków dotyczącą możliwych ścieżek osiągnięcia uzgodnionego celu, jakim jest uczynienie Unii Europejskiej neutralną klimatycznie do 2050 r. Na podstawie tej oceny skutków Komisja zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. , rozpoczęcie dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami; wniosek ustawodawczy zostanie przedstawiony przez następną Komisję po wyborach europejskich i uzgodniony z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, zgodnie z wymogami prawa klimatycznego UE. Niniejsze zalecenie jest zgodne z radą Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu (ESABCC) i zobowiązaniami UE wynikającymi z Porozumienia paryskiego.W komunikacie określono także szereg warunków politycznych niezbędnych do osiągnięcia celu 90%. Obejmują one pełne wdrożenie uzgodnionych ram do roku 2030, zapewnienie konkurencyjności przemysłu europejskiego, większy nacisk na sprawiedliwą transformację, która nie pozostawia nikogo w tyle, równe warunki działania z partnerami międzynarodowymi oraz dialog strategiczny w sprawie ram na okres po roku 2030 , w tym z przemysłem i sektorem rolniczym. Wynik COP28 w Dubaju pokazuje, że reszta świata zmierza w tym samym kierunku. UE przoduje w międzynarodowych działaniach klimatycznych i powinna utrzymać ten kurs, tworząc możliwości dla europejskiego przemysłu, aby prosperować na nowych światowych rynkach czystych technologii.

Przewidywalność i zrównoważony rozwój dla naszej gospodarki i społeczeństwa

Wyznaczenie celu klimatycznego na 2040 r. pomoże europejskiemu przemysłowi, inwestorom, obywatelom i rządom podjąć w tej dekadzie decyzje, które pozwolą UE na osiągnięcie celu neutralności klimatycznej w 2050 r. Wyśle ważne sygnały dotyczące tego, jak skutecznie inwestować i planować na przyszłość w dłuższej perspektywie, minimalizując ryzyko aktywów osieroconych. Dzięki takiemu perspektywicznemu planowaniu możliwe jest kształtowanie zamożnego, konkurencyjnego i sprawiedliwego społeczeństwa, dekarbonizacja unijnego przemysłu i systemów energetycznych oraz zapewnienie, że Europa stanie się głównym miejscem inwestycji ze stabilnymi, przyszłościowymi miejscami pracy.


Zwiększy także odporność Europy na przyszłe kryzysy, a w szczególności wzmocni niezależność energetyczną UE od importu paliw kopalnych, który w 2022 r. odpowiadał za ponad 4% PKB, w obliczu konsekwencji rosyjskiej wojny agresywnej przeciwko Ukrainie. Koszty i skutki zmian klimatycznych dla człowieka są coraz większe i widoczne. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat szkody gospodarcze spowodowane klimatem w Europie szacuje się na 170 miliardów euro. Z oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję wynika, że nawet według ostrożnych szacunków większe globalne ocieplenie w wyniku bierności może obniżyć PKB UE o około 7% do końca stulecia.


Ustalenie warunków osiągnięcia zamierzonego celu

Osiągnięcie redukcji emisji o 90% do 2040 r. będzie wymagało spełnienia szeregu warunków. Punktem wyjścia jest pełne wdrożenie istniejącego prawodawstwa w celu ograniczenia emisji o co najmniej 55% do 2030 r. Bieżąca aktualizacja projektów krajowych planów w zakresie energii i klimatu (NECP) jest kluczowym elementem monitorowania postępów, a Komisja współpracuje z państwami członkowskimi Państwa, przemysł i partnerzy społeczni, aby ułatwić niezbędne działania.


Zielony Ład musi teraz stać się porozumieniem w sprawie dekarbonizacji przemysłu, które będzie opierać się na istniejących mocnych stronach przemysłu, takich jak energia wiatrowa, energia wodna i elektrolizery, i w dalszym ciągu zwiększać krajowe moce produkcyjne w rozwijających się sektorach, takich jak akumulatory, pojazdy elektryczne, pompy ciepła, fotowoltaika, CCU /CCS, biogaz i biometan, a gospodarka o obiegu zamkniętym. Ceny emisji dwutlenku węgla i dostęp do finansowania mają również kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji przez przemysł europejski. Komisja utworzy specjalną grupę zadaniową, której zadaniem będzie opracowanie globalnego podejścia do ustalania cen emisji dwutlenku węgla i rynków emisji. Europa będzie musiała także zmobilizować odpowiednią kombinację inwestycji sektora prywatnego i publicznego, aby nasza gospodarka była zarówno zrównoważona, jak i konkurencyjna. W nadchodzących latach potrzebne będzie europejskie podejście do finansów, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.


W centrum transformacji muszą pozostać sprawiedliwość, solidarność i polityka społeczna. Działania w dziedzinie klimatu muszą przynosić korzyści wszystkim członkom naszych społeczeństw, a polityka klimatyczna musi uwzględniać tych, którzy są najbardziej bezbronni lub stoją przed największymi wyzwaniami związanymi z adaptacją. Fundusz na rzecz Klimatu Społecznego i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji to przykłady takich polityk, które już w tej dekadzie pomogą obywatelom, regionom, przedsiębiorstwom i pracownikom.


Wreszcie, otwarty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami jest kluczowym warunkiem wstępnym zapewnienia czystej transformacji. Komisja nawiązała już formalne dialogi z zainteresowanymi stronami z branży i rolnictwa, a nadchodzące miesiące debaty politycznej w Europie będą ważną okazją do zapewnienia zaangażowania społeczeństwa w dalsze kroki i wybory polityczne. Należy wzmocnić zorganizowany dialog z partnerami społecznymi, aby zapewnić ich wkład.
댓글


bottom of page