top of page

SHAREPOINT MATERIAŁÓW DLA MIAST

Screenshot 2021-11-27 at 11.56.52.png
Screenshot 2021-11-27 at 12.21.34.png

RAPORT IPCC
REKOMENDACJA PAN

Międzynarodowy raport naukowy o zmianach klimatu. Podsumowanie aktualnej wiedzy o zmianach klimatycznych oraz prezentacja pięciu możliwych scenariuszy emisji gazów cieplarnianych. Obrazuje możliwą ewolucję antropogenicznych czynników zmiany klimatu. 

JAK OBLICZYĆ EMISJĘ CO2 MIASTA?

Aby wesprzeć oparte na dowodach planowanie działań na rzecz klimatu, wiele miast opracowało sektorowe inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych, wykorzystując standardy, takie jak Globalny Protokół dla Inwentaryzacji Emisji Gazów Cieplarnianych na Skalę Społeczności (GPC)1.

2023 ZAKRES MERYTORYCZNY KONGRESU

Miasto neutralne klimatycznie
 • Zarządzanie strategiczne na rzecz neutralności klimatycznej,

 • Zerowy ślad węglowy miast,

 • Gospodarowanie odpadami użytkowników domowych, komercyjnych i przemysłowych,

 • Rozwiązania smart city, efektywność energetyczna budynków,

 • Edukacja ekologiczna lokalnej społeczności, 

 • Rola kobiet w edukacji ekologicznej,

 • Społeczeństwa odpowiedzialne, wolontariat, rola NGO w budowaniu postaw środowiskowych,

 • Wspieranie rozwoju OZE, mix energetyczny miast,

 • Miasto inteligentne klimatycznie.

Odpowiedzialność korporacyjna
+ ESG
 • Trendy i wyzwania dla sektora publicznego,

 • Zmniejszenie emisyjności przemysłu i biznesu,

 • Zielona transformacja w firmie,

 • Produkcja oparta na gospodarce cyrkularnej, obiegu zamkniętym, recyklingu,

 • Znaczenie ESG dla przedsiębiorstwa,

 • Zwiększenie efektywności energetycznej firmy,

 • Technologie niskoemisyjne, zielone technologie w firmie

 • Zerowy ślad węglowy,

 • Zbiorowa odpowiedzialność środowiskowa,

Transport publiczny
 
 • Trendy i wyzwania dla sektora transportu,

 • Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego,

 • Promocja transportu zbiorowego,

 • Shared-services,

 • Innowacyjne technologie.

Budownictwo ekologiczne
 • Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej,

 • Jak projektować i budować budynki zeroeneregtyczne i zeroemisyjne, 

 • Oczyszczalnie i kanalizacja,

 • Utylizacja odpadów,

 • Produkcja energii elektrycznej skupiona na źródłach rozproszonych,

 • Innowacyjne technologie,

 • Rozwiązania smart city, proekologiczna modernizacja budynków,

Zrównoważone finansowanie
 • Finansowanie inwestycji ekologicznych, środowiskowych, klimatycznych,

 • Rozwój bioróżnorodności i zazielenienie miast,

 • Ubezpieczenie inwestycji,

 • Źródła finansowania inwestycji,

 • Bankowalność projektów solarnych,

 • Zielone obligacje,

 • Partnerstwo Publiczno- Prywatne,

 • Crowdfunding w finansowaniu działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego.

Inne

 • Innowacyjne rozwiązania ekologiczne w usługach komunalnych,

 • Case studies z zagranicy, wymiana doświadczeń,

 • Przepisy lokalne przyspieszające transformację,

 • Oferta nauki dla biznesu, reasearch and development,

 • Atom, wodór, biomasa,

 • Cleantech, rozwój innowacyjnych technologii,

 • Zarządzanie zmianą.

bottom of page