top of page
Szukaj

Siedem kroków do zerowej emisji gazów cieplarnianych w 2050 roku- 5. Infrastruktura i połączenia

Jeśli chcemy osiągnąć stan zerowej emisji gazów cieplar­nianych w gospodarce, potrzebujemy inteligentnej, odpo­wiedniej infrastruktury, która gwarantuje wzajemne połą­czenie i integrację sektorów w całej Europie. Zwiększona współpraca transgraniczna i regionalna umożliwi nam czer­panie korzyści ze zmodernizowanej i przekształconej gospo­darki europejskiej.

Obszarem szczególnej uwagi powinno być ukończenie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych. Potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, aby wesprzeć rozwój bardziej nowoczesnego systemu i umożliwić cyfry­zację oraz dalszą integrację odpowiednich sektorów, w tym inteligentnej energii elektrycznej, sieci danych/informacji oraz rurociągów wodorowych tam, gdzie jest to konieczne.

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page