top of page

Polski Kongres Klimatyczny

2025

geranimo-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg
usgs-uGrT85dVK9U-unsplash.jpg

2018

FESTIWAL WODY

Festiwal Wody był pierwszą konferencją rozpoczynającą cykl wydarzeń Polskiego Kongresu Klimatycznego. 

 

Woda jest jedynym zasobem naturalnym, którego nie da się niczym zastąpić. Trzeba ją skutecznie chronić, żeby świat mógł przetrwać.  Pomagają w tym  nowoczesne  rozwiązania i technologie, które łączą naturę ze sztuką inżynierską.  Za wdrażanie takich rozwiązań i dobrych praktyk laureaci ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego w ramach Festiwalu Wody, otrzymali „Patenty Liderów Innowacyjności”.  Wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystej gali 26 września, w czasie trwania Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej oraz Building Industry Solutions w PTAK  WARSAW EXPO w Nadarzynie.  

Wszystkie nagrody w tym konkursie były równorzędne, ponieważ intencją organizatorów – Redakcji Liderów Innowacyjności oraz Agencji CITY, jest promowanie nagrodzonych rozwiązań, aby znalazły jak najszersze zastosowanie w praktyce. Służą również popularyzowaniu efektywnej współpracy przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym. Patronem medialnym uroczystej gali wręczenia nagród laureatom „Patentów Liderów Innowacyjności”  był Dziennik Gazeta Prawna.

Lista 7 laureatów konkursu Patenty Liderów Innowacyjności  za nowatorskie rozwiązania i technologie w zakresie oszczędnego i bezpiecznego gospodarowania wodą. 

Przykładem harmonijnego łączenia świata nauki z biznesem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”.

Nagroda dla mgr inż.  Anety  Mierzwy  za inspirację i zaangażowanie w utworzenie wspólnie ze środowiskiem naukowym, spójnego i zintegrowanego systemu do zarządzania infrastrukturą techniczną w przedsiębiorstwie, skutkującą znaczącym ograniczeniem strat wody na przepływie w sieciach.  

Partnerami Wodociągów Płockich w tym przedsięwzięciu były dwie uczelnie Politechnika Lubelska i Politechnika Warszawska.

Koordynowany przez  prof. dr hab. inż. Dariusza Kowalskiego  z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej  zespół naukowo-badawczy otrzymał nagrodę za opracowanie uniwersalnej metody wyznaczania lokalizacji punktów monitoringu sieci wodociągowej, niezależnie od jej typu, wielkości, rodzaju oraz stopnia złożoności. Na tę metodę składa się kilka zintegrowanych ze sobą projektów, dotyczących sposobu: wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości, ciśnienia i natężenia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych.

Zespół naukowo-badawczy koordynowany przez prof. dr hab. inż. Mariana Kwietniewskiego  –  szefa Zakładu  Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z Politechniki Warszawskiej nagrodzony został za Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji (ZSZIT) złożony z 10 modułów,  które tworzą całościową metodykę wdrażania systemu i stanowią wzorzec użytkowy do wykorzystania w innych przedsiębiorstwach średniej wielkości.  

Kolejni laureaci to:  

dr inż. Tomasz Jurczak z Katedry Ekologii Stosowanej, Uniwersytetu Łódzkiego – za konstrukcję  ekohydrologicznego systemu hybrydowego dla retencjonowania i oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z obszarów utwardzonych miasta oraz dla redukcji fali powodziowej. 

Mgr inż. Mieczysław Kostyra (na zdjęciu), prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji –  za zintegrowany system sterowania procesami technologicznymi, wprowadzenie 6 standardów ISO oraz marki DomoVita, jako gwarancji doskonałej jakości wody do picia prosto z kranu. Wszystkie procesy w firmie zebrane są w jednej elektronicznej bazie danych.  Pod tym względem otwocka spółka jest prekursorem takiego rozwiązania wśród przedsiębiorstw branżowych. Nagroda jest potwierdzeniem wielu sukcesów OPWiK. Prezes jest tegorocznym laureatem nagród Managera Roku i najlepszej inwestycji roku w branży wod-kan.  

Zespół firmy BMsonic z Łomianek  – za  inteligentny system Stebatec Transit Time  do zintegrowanego sterowania przepływem wód deszczowych i ścieków.  Urządzenie mierzy przepływ z bardzo wysoką dokładnością w szerokim zakresie pomiarowym i nie generuje strat hydraulicznych.  

Mgr inż. Józef Karda (nz.)dla wynalazcy i konstruktor z firmy DrenKar, który ma na swoim koncie wiele innowacyjnych rozwiązań, – za nowatorską konstrukcję włazu kanałowego nastawnego na zapadniętych studzienkach zlokalizowanych w pasach drogi. Obrotowa konstrukcja pokrywy umożliwia jej podniesienie i wyrównywanie z  powierzchnią drogi.  

Dr inż. Jan Gutkowski (nz),właściciel Firmy Gutkowski  – za nowatorskie i opatentowane rozwiązania technologiczne wdrożone w wielu obiektach stacji uzdatniania wody, których istotą jest zmniejszenie energochłonności procesu i zwiększenie skuteczności uzdatniania wody.  

Lista wyróżnionych  w konkursie „Patenty Liderów Innowacyjności”  

Firma  ALTER S.A. – za wielogazowy miernik GasHunter II do pomiaru gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu. W zależności od konfiguracji i użytych sensorów urządzenie może mierzyć od jednego do czterech różnych gazów w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Jest gwarancją bezpieczeństwa pracowników i obiektów.  

Firma Arcadis Polska  – za kompleksowe usługi  doradczo-inżynierskie w zakresie zarządzania i  gospodarowania zasobami wodnymi.  

Hiszpańska firma Contazara S.A. – za inteligentne urządzenia do zdalnego odczytu wodomierzy i oprogramowanie do zarządzania gospodarką wodną.

Firma Kingspan sp. z o.o z Rokietnicy – za innowacyjne technologie w zakresie przechowywania i ochrony wody i energii

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Gliwicach – za zintegrowany  system nadzoru sieci i obiektów PWiK pod kątem ograniczenia awaryjności i strat wody.

Utworzenie systemu wpłynęło na ograniczenie strat wody o pół miliarda m3 rocznie, znacząco zmniejszyło ilość awarii i skróciło czas reakcji w sytuacjach kryzysowych.

Wszystkim laureatom Redakcja Liderów Innowacyjności i Agencja CITY bardzo serdecznie gratuluje i dziękuje za ich niezwykłą kreatywność, której efektem są opracowane nowatorskie rozwiązania, służące poprawie jakości i ograniczaniu strat wody, najcenniejszego zasobu, który odpowiada za życia na Ziemi.

PODSUMOWANIE

O wodzie mówi się przede wszystkim wtedy, gdy jej brakuje lub kiedy jest zanieczyszczona. Jej dostępność bierze się za pewnik, nieracjonalne gospodarowanie jej zasobami może jednak sprawić, że w niedalekiej przyszłości stanie się dobrem luksusowym. Przewiduje się, że w 2050 roku aż 7 miliardów ludzi może doświadczyć braku wody. Eksperci różnych dziedzin spotkali się, żeby debatować, jak zapobiec takiemu scenariuszowi.

27 września br. hala Ptak Warsaw Expo gościła profesjonalistów związanych z branżą wodno- kanalizacyjną, badaczy i ekologów, którzy zgromadzili się, aby rozmawiać o różnych aspektach wykorzystania i ochrony zasobów wodnych. 18 prelekcji podzielono na moduły tematyczne, obejmujące praktyczne wykorzystanie nauki w racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi, adaptację do zmian klimatu, nowoczesne technologie jako wsparcie dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetykę wodną. Spotkanie odbyło się pod patronatem Polskiej Akademii Nauk.

Zgromadzonych gości powitała Jolanta Czudak, redaktor naczelna magazynu „Liderzy Innowacyjności”, a w temat zgormadzonych gości wprowadził prof. dr hab. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, hydrolog i hydrodynamik. Na wstępie, przyznał, że spotkanie jest dla niego szczególnie ważne, ponieważ jego tematyka wpisuje się w misję PAN, polegającą na rozwiązywaniu ważkich problemów społecznych przy pomocy nauki. Zachęcił do bliższego przyjrzenia się rozwiązaniom stosowanym w gospodarce wodnej, które działają w zgodzie z naturą. Przypomniał, że woda to jedyny z zasobów naturalnych Ziemi, którego nie da się niczym zastąpić.

Pierwszy moduł tematyczny „Praktyczne wykorzystanie nauki w racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi” rozpoczęła dr Małgorzata Woźnicka z Państwowego Instytutu Geologicznego. W fascynujący sposób opowiedziała o roli wód gruntowych, które są źródłem 70% wody pitnej w Polsce, a także o sposobie ochrony tych zasobów. Jako drugi wystąpił dr Tomasz Jurczak z Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, który zaprezentował m.in. techniki biomonitoringu ekologicznego i podkreślił znaczenie rewitalizacji zbiorników wodnych. Moduł tematyczny podsumowano panelem dyskusyjnym o możliwościach praktycznego wykorzystania dorobku naukowego w zakresie ochrony zasobów wodnych z udziałem prelegentów i prof. Rowińskiego.

Drugi blok tematyczny skupiał prezentacje z obszaru adaptacji do zmian klimatu, w szczególności sposobów wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w miastach (gospodarka wód opadowych, infiltracja, retencja). Na wstępie Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju, pokazał jak wykorzystywać mapy klimatyczne w modelowaniu zrównoważonych strategii na przykładzie Warszawy. Jako pozytywny przykład adaptacji do zmian klimatu w obszarze gospodarki wodnej podano także Wzgórze Kredowe w Chełmie. O inteligentnych systemach odprowadzania wód opadowych integrujących potencjał retencji naturalnej, quasi naturalnej oraz kanałowej w tym regionie opowiedział prof. dr arch. Marek Budzyński, urbanista z Politechniki Warszawskiej. Temat wykorzystania wód opadowych na terenach zurbanizowanych kontynuowała architekt, Krystyna Ilmurzyńska. Następnie do głosu doszła dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu
i Zagrożeń Środowiska w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Anna Czyżewska, która wyjaśniła, w jaki sposób działa w miastach finansowanie projektów skierowanych na gospodarowanie wodami opadowymi. O korzyściach społecznych ekologicznego podejścia do tematu gospodarki wodnej przekonywał słuchaczy Marcin Ćmielewski, specjalista z firmy zajmującej się doradztwem środowiskowym i budowlanym, Arcadis. Część wykładową bloku tematów skierowanych na adaptację do zmian klimatu, zamknął Jacek Bogdański z BMsonic Biotechnka s.c., wyjaśniając, jak skutecznie prowadzi się pomiary wód deszczowych. Jolanta Czudak poprowadziła drugi panel dyskusyjny, w którym położono nacisk na możliwości współpracy specjalistów różnych dziedzin i sektorów w skutecznym łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatu.

Trzeci moduł tematyczny zatytułowany „Nowoczesne technologie jako wsparcie dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej” otworzył Tadeusz Bernat, wyjaśniając, jakie praktyczne zmiany dla przedsiębiorstw oznacza wprowadzenie od 1 stycznia 2018 nowego prawa wodnego. Podstawowe zmiany to nowa definicja ścieków i wód opadowych, a także zakres wyznaczania stref ochronnych. Jako drugi prelegent panelu, Rajmund Aszkowski ​z Najwyższej Izby Kontroli podzielił się wynikami raportu na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin. Kolejna część należała do inżynierów. Najpierw Józef Karda zaprezentował jak mogą wyglądać nowoczesne włazy kanałowe, a następnie dr inż. Piotr Tuz, mgr inż. Łukasz Wysocki z Aqua-Tech przedstawili modele sieci wodociągowej w aspekcie pozyskiwania danych do jego budowy. 

Krzysztof Falkowski z Kingspan, firmy specjalizującej się w budownictwie energooszczędnym pokazał, w jaki sposób można chronić zasoby wodne, wykorzystując innowacyjne technologie. Temat kontynuował Bartosz Zembrzycki z Agua Meter, opowiadając o nowych trendach w zarządzaniu gospodarką wodną na przyłączach. Od czego zależy efektywność oczyszczania ścieków opowiedziała Grażyna Więc z Pionu Ścieków MPWiK m.st Warszawy, natomiast o tym, jak są finansowane innowacje ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 mówił Krzysztof Wocial, kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Trzeci panel dyskusyjny poświęcono wyznaczaniu lokalizacji punktów monitoringu sieci wodociągowej.

Konferencję zakończył moduł poświęcony w całości energetyce wodnej. Składał się on z dwóch głównych wystąpień. Podczas pierwszego, prezes Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Ewa Malicka, zachęcała do inwestowania w energię wodną, która jest dziś przecież najbardziej upowszechnionym odnawialnym źródłem energii. W drugim, Łukasz Kalina z Instytutu OZE prezentował przykłady zastosowania technologii śruby Archimedesa.

Najważniejszym przesłaniem konferencji było przypomnienie, że woda jest kluczowym zasobem, jaki posiadamy, a zrównoważone gospodarowanie nią jest niezbędne w obliczu zmian zachodzących w środowisku naturalnym. Dominowało przekonanie, że warto ulepszać jakość wody, od poziomu rzeki, po tę lecącą z kranu. Wielokrotnie podkreślono konieczność walki z mitem, że „kranówka” jest niezdrowa, źle smakuje i jest zanieczyszczona. Odczarowanie tego źródła wody pitnej jest pierwszym krokiem do zmiany sposobu myślenia o gospodarowaniu nią w szerszym wymiarze.

Zrzut ekranu 2024-04-4 o 17.32.24.png
Zrzut ekranu 2024-04-4 o 17.32.49.png
Zrzut ekranu 2024-04-4 o 17.32.40.png
Zrzut ekranu 2024-04-4 o 17.33.34.png

PATRONI INSTYTUCJONALNI

Warszawa-znak-RGB-kolorowy-Prezydent-patronat_honorowy.jpg
NCBR_logo_PL.png
logo_polish.jpg
Screenshot 2023-02-06 at 18.06.44.png
LOGO_PIG_PIB_jpg.jpg
logotyp.jpg
min_20220725130942_logotypiherbmarszalkawojewodztwawielkopolskiego.jpg
Patronat_Prezydenta_Lublin.jpg
Screenshot 2023-02-06 at 18.06.35.png
Logotyp - Lubuskie - corel 9.JPG
og_poziom.jpg
upebbi logo.jpg
WFOŚiGW 1.png
tyski klaster energii _logo_RGB.jpg
PSME_logo png.png
Fundacja-Instytut-na-rzecz-Ekorozwoju_logo.jpg
logo_PSPA_we_drive_e-mobility_kolor_RGB.png
Screenshot 2023-02-23 at 16.25.35.png
Screenshot 2023-03-22 at 22.42.21.png
Screenshot 2023-03-10 at 14.28.44.png
Screenshot 2023-03-06 at 08.22.56.png
LOGO PSDZ kolor OST.jpg
BCC_2019_pion_rgb.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.09.35.png
logotyp chronmy klimat.jpg
logo teraz środowisko.jpg
1200px-TVP3_Warszawa_2016.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.17.png
InzBud_logo_czarne.jpg
Wspólnota winieta Czerwona z tekstem.jpg
Screenshot 2023-01-11 at 12.07.33.png
ecieplo-logo-v3 (1).png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.01.png
cropped-logo.png
Screenshot 2021-05-20 at 11.20.03.png
3.6.png
Screenshot 2023-01-11 at 12.07.25.png
3.5.png
Screenshot 2021-11-24 at 08.24.34.png
logo_bez tła.png
energetyka-24.jpg
logo-swiatoze.png
Screenshot 2021-02-19 at 10.10.35.png
kierunek_zbiorcze_2019_energetyka.jpg
Screenshot 2023-01-31 at 12.03.09.png
nowelogobj2222222-1-1.png
Screenshot 2023-02-05 at 22.52.37.png
Screenshot 2023-01-31 at 12.18.29.png

MEDIA

bottom of page