REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Rejestracja udziału w Kongresie i Gali Liderów Transformacji Energetycznej.

Kongres odbędzie się w Warszawie 16 i 17 marca 2023 r. w Hotelu NYX. Udział jest bezpłatny sektora publicznego, pracowników naukowych i mediów. Udział w Gali jest bezpłatny 

RADA PROGRAMOWA

prof. Grzegorz Tchorek - Przewodniczący
Prezes PFR Paweł  Borys
Minister Klimatu i Środowiska w latach 2019-2021 Michał Kurtyka
Zastępca Prezesa NFOŚiGW  Sławomir Mazurek
Dyrektor EBRD Anna Chmielewska
Dyrektor IOŚ-PIB Krystian Szczepański
Prezes KAPE Mariola Zmudzińska

PATRONI I PARTNERZY KONGRESU

logo-ce-horizontal-pl-quadri-hr.png
MK_logo_CMYK.jpg
boś.png
Logo_Budimex.png
EDPrenew_M_p_black_cmyk.jpg
european-investment-bank-eib-vector-logo.png
nfosigw.png
herb_podpis_po_prawej_stronie_herbu.png
LP_logo_PL_A1.jpg
honor_patr_pol_outl.png
kape.png
ios-pib.jpg
ncbr_logo.jpg
GDOS_logo_pion_jpg_1_proxy_1_news_image_big_gallery.jpg
Lewiatan_podst.jpg
logo_color2.jpg
xcsm_Logo_Stanowisko_b8916db9ab.jpg.pagespeed.ic.UIDhKYcREe.jpg
77.jpg
BCC_1000x1000-647x0-c-center.jpg
 

DLACZEGO KONGRES KLIMATYCZNY?

Polski Kongres Klimatyczny jest dedykowany przede wszystkim praktykom: samorządom oraz firmom realizującym inwestycje publiczne. Jest też spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

To jedyny w Polsce kongres klimatyczny niezależny politycznie, w którym biorą udział wyłącznie praktycy. Kongres nie jest finansowany przez żadną instytucję rządową i nie reprezentuje interesów politycznych żadnej grupy.

 

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.

 

Podczas konferencji przedstawimy przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i  samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki łagodzenia skutków zmiany klimatu.

Wydarzenie skierowane jest do: sektora publicznego, jednostek samorządowych, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, inżynieryjne, produktowe, komponenty, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

Konferencja Polski Kongres Klimatyczny o finansowaniu inwestycji klimatycznych i działaniach zmierzających do neutralności klimatycznej. PolskiKongresKlimatyczny to środowisko i klimat w kontekście inwestycji i narzędzi finansowych. Poland. Gala Rozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej 

www.polskikongresklimatyczny.pl

Kongres Klimatyczny

KONKURS NA
LIDERÓW
TRANSFORMACJI
ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy do udziału w konkursie

o tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za 2023 rok. Trwa nabór zgłoszeń. Rozdanie nagród odbędzie się w Warszawie w hotelu NYX dnia

16 marca 2023 r.

Panele słoneczne

2023 ZAKRES MERYTORYCZNY KONGRESU

Miasto neutralne klimatycznie
 • Zarządzanie strategiczne na rzecz neutralności klimatycznej,

 • Zerowy ślad węglowy miast,

 • Gospodarowanie odpadami użytkowników domowych, komercyjnych i przemysłowych,

 • Rozwiązania smart city, efektywność energetyczna budynków,

 • Edukacja ekologiczna lokalnej społeczności, 

 • Rola kobiet w edukacji ekologicznej,

 • Społeczeństwa odpowiedzialne, wolontariat, rola NGO w budowaniu postaw środowiskowych,

 • Wspieranie rozwoju OZE, mix energetyczny miast,

 • Miasto inteligentne klimatycznie.

Odpowiedzialność korporacyjna
+ ESG dla jst
 • Trendy i wyzwania dla sektora publicznego,

 • Zmniejszenie emisyjności przemysłu i biznesu,

 • Zielona transformacja w firmie,

 • Produkcja oparta na gospodarce cyrkularnej, obiegu zamkniętym, recyklingu,

 • Znaczenie ESG dla przedsiębiorstwa,

 • Zwiększenie efektywności energetycznej firmy,

 • Technologie niskoemisyjne, zielone technologie w firmie

 • Zerowy ślad węglowy,

 • Zbiorowa odpowiedzialność środowiskowa,

Transport publiczny
 
 • Trendy i wyzwania dla sektora transportu,

 • Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego,

 • Promocja transportu zbiorowego,

 • Shared-services,

 • Innowacyjne technologie.

Budownictwo ekologiczne
 • Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej,

 • Jak projektować i budować budynki zeroeneregtyczne i zeroemisyjne, 

 • Oczyszczalnie i kanalizacja,

 • Utylizacja odpadów,

 • Produkcja energii elektrycznej skupiona na źródłach rozproszonych,

 • Innowacyjne technologie,

 • Rozwiązania smart city, proekologiczna modernizacja budynków,

Zrównoważone finansowanie
 • Finansowanie inwestycji ekologicznych, środowiskowych, klimatycznych,

 • Rozwój bioróżnorodności i zazielenienie miast,

 • Ubezpieczenie inwestycji,

 • Źródła finansowania inwestycji,

 • Bankowalność projektów solarnych,

 • Zielone obligacje,

 • Partnerstwo Publiczno- Prywatne,

 • Crowdfunding w finansowaniu działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego.

Inne

 • Innowacyjne rozwiązania ekologiczne w usługach komunalnych,

 • Case studies z zagranicy, wymiana doświadczeń,

 • Przepisy lokalne przyspieszające transformację,

 • Oferta nauki dla biznesu, reasearch and development,

 • Atom, wodór, biomasa,

 • Cleantech, rozwój innowacyjnych technologii,

 • Zarządzanie zmianą.

ZOSTAŃ PARTNEREM KONGRESU KLIMATYCZNEGO

WIEDZA

Najlepsi eksperci w swoich dziedzinach dzielą się aktualną wiedzą. Kongres niezależny politycznie. Wymiana doświadczeń pomiędzy reprezentantami sektora naukowego, prywatnego i publicznego. Identyfikacja najlepszych praktyk.

NETWORKING

PAKIETY PARTNERSKIE

Dostęp do grupy docelowej, partnerów z sektora publicznego, prywatnego, konsultantów, prawników i mediów biznesowych. Ponad 200 uczestników na żywo i 2000 odsłon online. Szansa na nawiązanie relacji międzysektorowych z ekspertami wysokiego szczebla.
Zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalizować zasięg wizerunku marki oraz eksperta przed wydarzeniem, w trakcie oraz po wydarzeniu. Bogaty pakiet usług marketingowych i PR, oceniany jako jeden z najlepszych na polskim rynku. Budowanie wizerunku eksperckiego w branży, tworzenie contentu. 
Widok z zakrzywionej rzeki

GALA LIDERÓW TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

 

 

 

Uroczysta Gala jest wydarzeniem towarzyszącym przy Polskim Kongresie Klimatycznym. 

 

Konkurs powstał, aby promować innowacyjne i skalowalne rozwiązania, produkty, technologie i usługi związane z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjne projekty mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Konkurs jest kontynuacją Polskiego Kongresu Klimatycznego pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

Do konkursu zgłosiło się kilkadziesiąt projektów, które oceniała kapituła w składzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, partnerami konkursu są Bank BOŚ, BGK, Budimex, EDPR, DLA Piper i Multibud. 

Cieszymy się, że tak wiele projektów z różnych kategorii realizowanych jest w Polsce. Projekty były oceniane przede wszystkim pod kątem skalowalności i innowacyjności, bez względu na kategorię. Rozpoczynamy pierwsze rozdanie dla projektów najbardziej innowacyjnych i skalowalnych. 

 

Nagrody wręczali członkowie Kapituły Konkursu i przedstawiciele Patronów Honorowych,  Pani Dyrektor Zarządzająca Karolina Loth-Babut z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, która zastępowała Panią Prezes Mariolę Zmudzińską i Pan Dyrektor Wojciech Racięcki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

GALA LIDERÓW 
TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

World Urban Forum 2022

AMS

Przystanek Komunikacji Miejskiej (PKM) - Budowa 1580 wiat przystankowych dla m. st. Warszawy z zastosowaniem energooszczędnej technologii LED

Screenshot 2022-06-21 at 16.16.48.png

Obecnie na EKO Ofertę AMS składa się: system EKO wiat przystankowych z zielonymi dachami, sieć EKO słupów solarnych, EKO Busbacki oraz zestaw proekologicznych rozwiązań EKO Backlight. Wraz z każdym nośnikiem EKO Premium Citylight wykorzystanym w kampanii, AMS w imieniu reklamodawcy posadzi drzewo.

EKO Premium Citylight to nośnik reklamowy umieszczony w wiacie przystankowej wyposażonej w zielony dach, który ogranicza stężenie CO2 w powietrzu. Nośniki wyposażone są w energooszczędne oświetlenie LED, a ekwiwalent energii zużytej do oświetlenia wiat pochodzi z OZE, zgodnie z certyfikatem EKO Premium Tauron.

AMS posiada w największych miastach Polski kilkadziesiąt EKO wiat przystankowych m.in.: w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie i Lublinie.

Viessmann

Działania CSR i powołanie fundacji Viessmann

Spotkanie biznesowe w kawiarni

Firma angażuje się w projekty edukacyjne, aktywnie uczestniczy w wszelkich działaniach związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza. Powołała też do życia fundację „Świadomi Klimatu”, której misją jest budowanie świadomości ekologicznej oraz zapobieganie tzw. niskiej emisji.

LASY PAŃSTWOWE

LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ - transformacja energetyczna szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych

spokojny las

Lasy Państwowe realizują szereg projektów. „Las Energii” – projekt będący kombinacją różnorodnych, często innowacyjnych działań, zainicjowany w 2017 r. pn. „Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP”. Od 2021 r. jego formuła uległa przedefiniowaniu i rozszerzeniu, obecnie zakłada on m.in.: • Produkcję i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności pochodzącej z fotowoltaiki. W ramach tego poddziałania planowana jest współpraca z klastrami energetycznymi oraz producentami energii, polegająca na dzierżawie gruntów niezalesionych w celu budowy na nich instalacji OZE. • Rozwój elektromobilności poprzez konsekwentną wymianę floty pojazdów użytkowanych przez Lasy Państwowe na pojazdy elektryczne i wodorowe w formie zakupu nowych oraz ekokonwersji. • Budowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i na paliwa alternatywne (w tym stacji publicznych, ogólnodostępnych). • Wdrażanie inwestycji pilotażowych – innowacji technologicznych – np. z zakresu budowy wodorowych magazynów energii. • Zwiększanie efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod zarządzania energią w organizacji – np. grupowych zakupów nośników energii. 2. „Modernizacja energetyczna budynków PGL LP” – jest kontynuacją projektu termomodernizacji obiektów Lasów Państwowych, realizowanego w latach 2017-2021 i ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków zarządzanych przez Lasy Państwowe na terenie całej Polski. Rezultatem przeprowadzonych prac będzie znaczące zredukowanie zapotrzebowania na energię w budynkach oraz zwiększenie wykorzystania energii produkowanej we własnych instalacjach z OZE. Obejmuje m.in. działania takie jak: • zastosowanie instalacji OZE oraz magazynów energii (w tym wodorowych) w celu zapewnienia obiektom samowystarczalności energetycznej, • zastosowanie rekuperacji z odzyskaniem ciepła, • zastosowanie systemów kontroli wykorzystania i zarządzania energią w budynkach, • poprawę parametrów związanych z przenikalnością cieplną przegród zewnętrznych budynków, • wymianę oświetlenia na energooszczędne, modernizację systemów grzewczych i źródeł ciepła wraz z systemami dystrybucji cieplnej, • dostosowanie obiektów do wymogów uchwał antysmogowych (wymiana „kopciuchów”), a także usuwanie niebezpiecznych dla człowieka i środowiska konstrukcji azbestowych, • współpracę badawczo-rozwojową z podmiotami zewnętrznymi w zakresie innowacji z obszaru projektu w 5 wybranych lokalizacjach, które następnie będą adaptowane w innych budynkach zarządzanych przez LasyPaństwowe. 

BGK

Finansowanie inwestycji budowy 49 elektrowni fotowoltaicznych oraz inteligentnej sieci do dystrybucji energii z tych elektrowni.

Panele słoneczne w górach

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy kredytowe z OZE Holding Sp. z o.o. SKA i Gepol Dystrybucja Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy 49 elektrowni fotowoltaicznych oraz inteligentnej sieci do dystrybucji energii z tych elektrowni.

 

Jest to największe finansowanie udzielone dotychczas przez BGK na sfinansowanie projektu fotowoltaicznego.

 

Inwestycja ta w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej stanowi pionierskie w skali kraju rozwiązanie w zakresie podziału projektu na produkcję i dystrybucję energii elektrycznej poprzez dedykowaną inteligentną sieć dystrybucyjną, stąd też realizowana jest przez dwa podmioty – spółkę dystrybucyjną oraz działające w ramach holdingu spółki produkcyjne.

 

Z uwagi na swoją innowacyjność, projekt w części dotyczącej inteligentnej sieci dystrybucyjnej, znalazł się na Liście Projektów Strategicznych Ministra Energii i objęty został dotacją ze środków UE.

 

Energia wyprodukowana przez farmy fotowoltaiczne współfinansowane przez Bank pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną dla ok. 25.000 gospodarstw domowych. Pozwoli również na uniknięcie emisji dwutlenku węgla do atmosfery na poziomie ok. 40.000 ton rocznie.

 

Łączne finansowanie udzielone na projekt wyniosło 170,7 mln PLN.

Więcej

TradeMark Energy

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w starym budownictwie bez zmian instalacji grzewczej, z wykorzystaniem innowacyjnych powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.

Obsługa pompy ciepła

Zastosowanie nowoczesnych powietrznych pomp ciepła skraca nam czas realizacji takiego montażu. Dodatkowym atutem jest obniżenie finansowe wartości inwestycji którą ponosi inwestor, gdyż unikamy kosztownej wymiany istniejącej  instalacji grzejnikowej ,a jednocześnie zastosowane przez Nas rozwiązania nie zmniejszają efektywności energetycznej budynku lub wręcz go podniosą przy minimalnym nakładzie w ocieplenie np. stropu budynku lub stropu piwnicy.  Biorąc pod uwagę, że na rynku nieruchomości wciąż w znacznej większości przeważają budynki powstałe w starszej technologii, które przez lata użytkowania były jedynie modernizowane z różnym skutkiem, to proponowane przez Nas rozwiązanie z zastosowanie powietrznej pompy ciepła do ogrzewania tych budynków , pozwala na znaczne obniżenie koszów użytkowania z jednoczesną dbałością o środowisko. 

ECN, ENERGOTECHNIKA, Instytut Certyfikacji Emisji Budynków, Biogas East

Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym

Naprawa słupa mocy

Demonstrator Technologii na terenie Sokołowa Podlaskiego

Więcej

Schneider Electric

Znaczenie Mikrosieci w transformacji energetycznej Zakładów Komunikacji Miejskiej

 

Turbiny Zielonej Energii

Stosowanie systemów zarządzania energią przy budowie mikrosieci jest kluczem aby wpływać na optymalizację pracy jednostek wytwórczych i stabilność struktury sieci. Możemy wymienić trzy główne zalety budowania mikrosieci: utrzymanie zasilania w zakładzie podczas przerw w zasilaniu, przechowywanie energii elektrycznej/cieplnej i sprzedaż jej z powrotem do sieci podczas szczytowego zapotrzebowania -  co w większym zakresie pomaga redukować koszty pobieranej z sieci energii. Mikrosieć integruje odnawialne źródła energii oraz magazyny energii i optymalizuje ich stosowanie z punktu widzenia generowania do sieci zielonej energii bez udziału śladu węglowego CO2.

Gmina Widawa

Za długotrwałą realizację projektów efektywnych energetycznie budynków

Panele słoneczne w górach

Przedszkole w Widawie - oddane do użytku w 2018 roku, ok 1000 m² powierzchni użytkowej, energooszczędne, z zamontowanymi pompami ciepła, instalacją solarną z automatyką oraz panelami fotowoltaicznymi. 

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Chociwiu - nowoczesna sala sportowa w standardzie pasywnym o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania i wentylacji. 

ESP SA

Wiata parkingowa fotowoltaiczna

Screenshot 2022-06-06 at 01.20.27.png

Projekt ma zastosowanie zarówno dla klientów indywidualnych, instytucji publicznych. Innowacyjny drugi dach : zapewniający 100% szczelność rozwiązania, poprawia estetykę, ukrywa instalację eklektyczn

Polenergia Fotowoltaika

Polenergia 360 idealne rozwiązanie dla domu i biznesu.

Polenergia 360 to gwarantowana cena prądu na lata. To w 100% odnawialne źródła energii.

Instalacja słoneczna panel

Polenergia 360 to kompleksowy pakiet rozwiązań oparty na energii w 100% pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w standardzie Energia 2051. Daje on wszystkim klientom Polenergii pełną gwarancję zakupu czystej, odnawialnej, zielonej i zeroemisyjnej energii, zgodnej z wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu.

Polenergia 360 to oferta dedykowana klientom, dla których z jednej strony ważne jest zabezpieczenie przed potencjalnymi podwyżkami, a z drugiej strony istotna jest pełna elastyczność i swoboda w podejmowaniu decyzji oraz łatwość dokonywania zmian.

Gwarantujemy fotowoltaikę z pakietem wygodnych rozwiązań oraz co najważniejsze - z bilansowaniem 2.0. Oznacza to niezmienność cen za energię pobraną z sieci na najbliższe 8 lat. Dajemy także gwarancję ceny za energię wprowadzoną do sieci do 30.06.2024, czyli do czasu zmiany przepisów. Dzięki temu zwrot z inwestycji w instalację PV o mocy ok. 4,5 kWp to ok. 7-8 lat, uwzględniając autokonsumpcję na poziomie 20% i ulgę termomodernizacyjną.

Veolia

HUBGRADE

budynek z zewnątrz

Veolia Energia Warszawa zbudowała Hubgrade - centrum  zarządzania energią cieplną w  budynku. Służy ono do monitorowania i inteligentnego zarządzania zużyciem ciepła w obiekcie. Dzięki wykorzystaniu zgromadzonych danych bieżących oraz archiwalnych, Hubgrade pozwala na redukcję zużycia energii oraz optymalizację jej wykorzystania w zależności od realnych potrzeb odbiorcy.  Zapewnia utrzymanie komfortu cieplnego w budynku niezależnie od pogody.

Euros Energy

Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE